• 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg
 • 16.jpg
 • 17.jpg
 • 18.jpg
 • 19.jpg
 • 20.jpg

Ban Mục vụ

Theo giáo luật điều 536, định nghĩa về Hội Đồng Mục Vụ Giáo xứ: Hội Đồng Mục Vụ là một tổ chức gồm những chức vụ được tuyển chọn từ hàng ngũ giáo dân trong giáo xứ, dưới sự điều hành của Cha xứ nhằm tư vấn cho ngài, tham gia điều hành giáo xứ, đồng thời săn sóc và cổ võ những sinh hoạt mục vụ của giáo xứ.
HỘI ĐỒNG MỤC VỤ NĂM 2013 – 2016 ( nhiệm kỳ 4 năm)
Chức năng: Điều hành giáo xứ, dưới sự chỉ dẫn của Cha Sở
Nhiệm vụ: Đối nội, đối ngoại, đồng hành với cha sở để xây dựng giáo xứ


Thành viên:
Ban thường vụ:
1.Phêrô Phan Văn Lang - CTHĐMV
2. Fx. Ngô Hồng Sơn - Phó ngoại vụ
3. Anrê Lê Minh Tâm - Phó nội vụ
4. Maria Nguyễn Ngọc Oanh - Thư ký
5. Giuse Phan Văn Tuấn - Thủ quỷ
Thành viên khác:
1. Giuse Nguyễn Duy Khánh
2. Giacôbê Nguyễn Xuân Hòa
3. Phêrô Phan Tấn Phúc
4. Dom Nguyễn Tim Hoàng
5. Anna Nguyễn Thị Bạch Loan
6. Anna Lê Thị Ngọc Yến
7. Maria Trần Thị Tốt
8. Matta Phan Thị Thu
9. Maria Bùi Thị Huệ

Joomla templates by a4joomla