• 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg
 • 16.jpg
 • 17.jpg
 • 18.jpg
 • 19.jpg
 • 20.jpg

Tuần 46: Sách Ai Ca - Barúc - Thư Giêrêmia

Giáo lý Thánh Kinh 100 tuần do ĐGM Phêrô Nguyễn Khảm giảng dạy.

Tuần 46: Sách Ai Ca - Barúc - Thư Giêrêmia

Tuần 44: Sách Giêrêmia, chương 24 - 39

Giáo lý Thánh Kinh 100 tuần do ĐGM Phêrô Nguyễn Khảm giảng dạy.
Tuần 44: Sách Giêrêmia, chương 24 - 39.

Tuần 43: Sách Giêrêmia, chương 13 - 23

Tuần 43: Sách Giêrêmia, chương 13 - 23

 

 

Tuần 42: Sách Giêrêmia

Giáo lý Thánh Kinh 100 tuần do Lm. Luis Nguyễn Anh Tuấn giảng dạy.

Tuần 42: Sách Giêrêmia

 

Tuần 41: Sách Nakhum, Sophonia, Habakuc

Giáo lý Thánh Kinh 100 tuần do Đức Cha Phê-rô Nguyễn Văn Khảm giảng dạy.

Tuần 41: Sách Nahum, Sophonia, Habakuc

 

 

Tuần 40: Sách Mica

Giáo lý Thánh Kinh 100 tuần do Đức Cha Phê-rô Nguyễn Văn Khảm giảng dạy.
Tuần 40: Tìm hiểu về sách Mica.

Tuần 39: Sách Isaia, chương 24 - 39

Giáo lý Thánh Kinh 100 tuần do Đức Cha Phê-rô Nguyễn Văn Khảm giảng dạy.
Tuần 39: Tìm hiểu về sách Isaia, từ chương 24 đến chương 39.

Tuần 38: Sách Isaia, chương 13 - 23

Giáo lý Thánh Kinh 100 tuần do Đức Cha Phê-rô Nguyễn Văn Khảm giảng dạy.
Tuần 38: Tìm hiểu về sách Isaia, từ chương 13 đến chương 23.

Tuần 37: Sách Isaia, chương 8 - 12

Giáo lý Thánh Kinh 100 tuần do Đức Cha Phê-rô Nguyễn Văn Khảm giảng dạy.
Tuần 37: Tìm hiểu về sách Isaia, từ chương 8 đến chương 12.

Tuần 36: Sách Isaia, chương 1 - 7

Giáo lý Thánh Kinh 100 tuần do Đức Cha Phê-rô Nguyễn Văn Khảm giảng dạy.
Tuần 36: Tìm hiểu về sách Isaia, từ chương 1 đến chương 7.

Tuần 35: Sách Các Vua 2, chương 14 - 35

Giáo lý Thánh Kinh 100 tuần do Đức Cha Phê-rô Nguyễn Văn Khảm giảng dạy.
Tuần 35: Tìm hiểu về sách các Vua, từ chương 14 đến chương 35.

Tuần 34: Sách Hô-sê, chương 8 - 14

Giáo lý Thánh Kinh 100 tuần do Đức Cha Phê-rô Nguyễn Văn Khảm giảng dạy.
Tuần 34: Tìm hiểu về sách Hô-sê, từ chương 8 đến chương 14.

Tuần 33: Sách Hô-sê, chương 1 - 7

Giáo lý Thánh Kinh 100 tuần do Đức Cha Phê-rô Nguyễn Văn Khảm giảng dạy.
Tuần 33: Tìm hiểu về sách Hô-sê, từ chương 1 đến chương 7.

Tuần 32: Sách Amos

Giáo lý Thánh Kinh 100 tuần do Đức Cha Phê-rô Nguyễn Văn Khảm giảng dạy.
Tuần 32: Tìm hiểu về sách Amos

Tuần 31: Tổng kết sách các Vua

Giáo lý Thánh Kinh 100 tuần do Đức Cha Phê-rô Nguyễn Văn Khảm giảng dạy.
Tuần 31: Tổng kết sách các Vua

Tuần 30: Sách các Vua 2, chương 1 - 13

Giáo lý Thánh Kinh 100 tuần do Đức Cha Phê-rô Nguyễn Văn Khảm giảng dạy.
Tuần 30: Tìm hiểu về Kinh thánh Cựu ước sách các Vua quyển thứ hai, từ chương 1 đến chương 13.

Tuần 29: Sách các Vua 1, chương 12 - 22

Giáo lý Thánh Kinh 100 tuần do Đức Cha Phê-rô Nguyễn Văn Khảm giảng dạy.
Tuần 29: Tìm hiểu về Kinh thánh Cựu ước sách các Vua quyển thứ nhất, từ chương 12 đến chương 22.

Tuần 28: Sách các Vua 1, chương 1 - 11

Giáo lý Thánh Kinh 100 tuần do Đức Cha Phê-rô Nguyễn Văn Khảm giảng dạy.
Tuần 27: Tìm hiểu về Kinh thánh Cựu ước sách các Vua quyển thứ nhất, từ chương 1 đến chương 11.

Tuần 27: Sách Samuel 2, chương 13 - 34

Giáo lý Thánh Kinh 100 tuần do Đức Cha Phê-rô Nguyễn Văn Khảm giảng dạy.
Tuần 27: Tìm hiểu về Kinh thánh Cựu ước sách Samuel quyển thứ hai, từ chương 13 đến chương 24.

Tuần 26: Sách Samuel 2, chương 1 - 12

Giáo lý Thánh Kinh 100 tuần do Đức Cha Phê-rô Nguyễn Văn Khảm giảng dạy.
Tuần 26: Tìm hiểu về Kinh thánh Cựu ước sách Samuel quyển thứ hai, từ chương 1 đến chương 12.

Joomla templates by a4joomla