logo

Chào mừng bạn đến với trang thông tin của Giáo xứ Đức Hòa

 icon-time

"Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống". (Ga 14,6)

Lịch phụng vụ tháng 3-2017

Lịch phụng vụ tháng 3-2017

Kết quả hình ảnh cho KINH THANH GIUSE

 

01/03 Tm Thứ Tư. LẺ TRO. Giữ chay và kiêng
thịt. Thánh vịnh tuần IV.
         Ge 2,12-18;  2 Cr 5, 20- 6,2 ; Mt 6,1-6.16-18
04/02
02 Tm Thứ Năm sau lễ Tro.
           Đnl 30,15-20 ; Lc 9,22-25..
05
03 Tm Thứ Sáu sau lễ Tro.
           Is 58,l-9a ; Mt 9, 14-15.
06
04 Tm Thứ Bảy sau lễ Tro. Thánh Casimirô.
           Is 58, 9b-14 ; Lc 5,27-32.
07
05 Tm    CHÚA NHẬT I MÙA CHAY.
     Thánh vịnh tuần I.
             St 2,7-9 ; 3,1-7 ; Rm 5,12- 19
             (hay Rm 5,12.17-19) ; Mt 4,1-11.06
08
06 Tm Thứ Hai.           Lv 19,1-2.11-18 ; Mt 25,31-46. 09
07 Tm  Thứ Ba.
      Thánh nữ Perpêtua và thánh nừ Fêlicita, tử đạo.
           Is 55,10-11 ; Mt 6,7-15.
10
08 Tm    Thứ Tư.
        Thánh Gioan Thiên Chúa, tu sĩ.
            Gn 3,1-10 ; Lc 11,29-32.
11
09 Tm    Thứ Năm.
          Thánh Phanxica Rôma, nữ tu.
             Et 14,1.3-5.12-14 [HI 4,17k-m.r-t| ; Mt
12
10 Tm    Thứ Sáu.
                    Ed 18,21-28 ; Mt 5,20-26.
13
11 Tm    Thứ Bảy.
                   Đnl 26,16-19 ; Mt 5,43-48.
14
12 Tm    CHÚA NHẬT II MÙA CHAY.
          Thánh vịnh tuần II.
              St 12,l-4a ; 2 Tm l,8b- 10 ; Mt 17,1-913
15
13 Tm    Thứ Hai.
               Đn 9,4b-10 ; Lc 6,36-38.
      Kỷ niệm 4 năm ngày Đức Phanxicô được bầu làm Giáo Hoàng (2013).
16
14 Tm    Thứ Ba.
              Is 1,10.16-20 ; Mt 23,1-12.
17
15 Tm    Thứ Tư.
                Gr 18,18-20 ; Mt 20,17-28.
18
16 Tm    Thứ Năm.
                Gr 17,5-10 ; Lc 16,19-31.
19
17 Tm    Thứ Sáu.        Thánh Patriciô, giám mục.
               St 37,3-4.12-13a.l7b-28 ;
                Mt 21,33-43. 45-46.
20
18 Tm    Thứ Bảy. 
         Thánh Cyrillô Giêrusalem, tiến sĩ Hội Thánh.
             Mk 7,14-15.18-20 ; Lc 15,1-3.11-32
21
19 Tm CHÚA NHẬT III MÙA CHAY.
     Thánh vịnh tuần III. Xh 17,3-7 • Rm 5,l-2.5-8 ; Ga 4,5-42 (hay Ga 4,5- 15.19b-26.39a.40-42). (Không cử hành lễ thánh Giuse, Bạn Trăm Năm Đức Maria. Lễ dời qua ngày thứ Hai 20-03).20
22
20 Tm    Thứ Hai.
         THÁNH GIUSE, BẠN
TRẢM NĂM ĐỨC MARLA. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ).
 2Sm 7,4-5a.l 2-14a.l6 ; Rm 4,13.16-18.22 ; Mt l,16.18-21.24a (hay Lc 2,41-51a).
23
21 Tm    Thứ Ba.
            Đn 3,25.34-43 ; Mt 18,21-35.
24
22 Tr    Thứ Tư.
            Đnl 4,1.5-9 ; Mt 5,17-19.
25
23 Tr    Thư Năm.
       Thánh Turibiô Môgrôvệịô giám mục.
           Gr 7,23-28 ; Lc 11,14-23.
26
24 Tm    Thứ Sáu.
            Hs 14,2-10 ; Mc 12,28b-34.
27
25 Tr    Thứ Bảy.
        LỄ TRUYỀN TIN. Lễ trọng.
           Is 7,10-14 ; 8,10 ; Dt 10,4-10 • Lc 1,26-38.
28
26 Tm    CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY.
      Thánh vịnh tuần IV. Hôm nay có thế dùng màu hồng và được sử dụng phong  cầm cũng như các nhạc cụ khác.
           1 Sm 16,lb.6-7.10-13a ; Ep 5,8-14.
29
27 Tm Thứ Hai.
         Is 65,17-21 ; Ga 4,43-54.
30
28 Tm Thứ Ba.
         Ed 47,1-9.12 ; Ga 5,1-16.
01/03
29 Tm Thứ Tư.
       Is 49,8-15 ; Ga 5,17-30.
02
30   Tm Thứ Năm.
      Xh 32,7-14 ; Ga 5,31-47.
03
31 Tm Thứ Sáu.
         Kn 2,1a.12-22 ; Ga 7,1-2.10. 25-30.
04

 

 

 

Nguồn: BAOCONGGIAO.NET

Cầu nguyện

Từ vựng Công Giáo

lsh1 gt1
giaoly1
timhieu1 suyngam1
  1. VIDEO
  2. NHẠC
  3. SÁCH
  4. PHIM

Tư liệu giáo hội

Tài liệu giáo xứ