logo

Chào mừng bạn đến với trang thông tin của Giáo xứ Đức Hòa

 icon-time

"Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống". (Ga 14,6)

Lịch phụng vụ tháng 3-2017

Lịch phụng vụ tháng 3-2017

Kết quả hình ảnh cho KINH THANH GIUSE

 

01/03 Tm Thứ Tư. LẺ TRO. Giữ chay và kiêng
thịt. Thánh vịnh tuần IV.
         Ge 2,12-18;  2 Cr 5, 20- 6,2 ; Mt 6,1-6.16-18
04/02
02 Tm Thứ Năm sau lễ Tro.
           Đnl 30,15-20 ; Lc 9,22-25..
05
03 Tm Thứ Sáu sau lễ Tro.
           Is 58,l-9a ; Mt 9, 14-15.
06
04 Tm Thứ Bảy sau lễ Tro. Thánh Casimirô.
           Is 58, 9b-14 ; Lc 5,27-32.
07
05 Tm    CHÚA NHẬT I MÙA CHAY.
     Thánh vịnh tuần I.
             St 2,7-9 ; 3,1-7 ; Rm 5,12- 19
             (hay Rm 5,12.17-19) ; Mt 4,1-11.06
08
06 Tm Thứ Hai.           Lv 19,1-2.11-18 ; Mt 25,31-46. 09
07 Tm  Thứ Ba.
      Thánh nữ Perpêtua và thánh nừ Fêlicita, tử đạo.
           Is 55,10-11 ; Mt 6,7-15.
10
08 Tm    Thứ Tư.
        Thánh Gioan Thiên Chúa, tu sĩ.
            Gn 3,1-10 ; Lc 11,29-32.
11
09 Tm    Thứ Năm.
          Thánh Phanxica Rôma, nữ tu.
             Et 14,1.3-5.12-14 [HI 4,17k-m.r-t| ; Mt
12
10 Tm    Thứ Sáu.
                    Ed 18,21-28 ; Mt 5,20-26.
13
11 Tm    Thứ Bảy.
                   Đnl 26,16-19 ; Mt 5,43-48.
14
12 Tm    CHÚA NHẬT II MÙA CHAY.
          Thánh vịnh tuần II.
              St 12,l-4a ; 2 Tm l,8b- 10 ; Mt 17,1-913
15
13 Tm    Thứ Hai.
               Đn 9,4b-10 ; Lc 6,36-38.
      Kỷ niệm 4 năm ngày Đức Phanxicô được bầu làm Giáo Hoàng (2013).
16
14 Tm    Thứ Ba.
              Is 1,10.16-20 ; Mt 23,1-12.
17
15 Tm    Thứ Tư.
                Gr 18,18-20 ; Mt 20,17-28.
18
16 Tm    Thứ Năm.
                Gr 17,5-10 ; Lc 16,19-31.
19
17 Tm    Thứ Sáu.        Thánh Patriciô, giám mục.
               St 37,3-4.12-13a.l7b-28 ;
                Mt 21,33-43. 45-46.
20
18 Tm    Thứ Bảy. 
         Thánh Cyrillô Giêrusalem, tiến sĩ Hội Thánh.
             Mk 7,14-15.18-20 ; Lc 15,1-3.11-32
21
19 Tm CHÚA NHẬT III MÙA CHAY.
     Thánh vịnh tuần III. Xh 17,3-7 • Rm 5,l-2.5-8 ; Ga 4,5-42 (hay Ga 4,5- 15.19b-26.39a.40-42). (Không cử hành lễ thánh Giuse, Bạn Trăm Năm Đức Maria. Lễ dời qua ngày thứ Hai 20-03).20
22
20 Tm    Thứ Hai.
         THÁNH GIUSE, BẠN
TRẢM NĂM ĐỨC MARLA. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ).
 2Sm 7,4-5a.l 2-14a.l6 ; Rm 4,13.16-18.22 ; Mt l,16.18-21.24a (hay Lc 2,41-51a).
23
21 Tm    Thứ Ba.
            Đn 3,25.34-43 ; Mt 18,21-35.
24
22 Tr    Thứ Tư.
            Đnl 4,1.5-9 ; Mt 5,17-19.
25
23 Tr    Thư Năm.
       Thánh Turibiô Môgrôvệịô giám mục.
           Gr 7,23-28 ; Lc 11,14-23.
26
24 Tm    Thứ Sáu.
            Hs 14,2-10 ; Mc 12,28b-34.
27
25 Tr    Thứ Bảy.
        LỄ TRUYỀN TIN. Lễ trọng.
           Is 7,10-14 ; 8,10 ; Dt 10,4-10 • Lc 1,26-38.
28
26 Tm    CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY.
      Thánh vịnh tuần IV. Hôm nay có thế dùng màu hồng và được sử dụng phong  cầm cũng như các nhạc cụ khác.
           1 Sm 16,lb.6-7.10-13a ; Ep 5,8-14.
29
27 Tm Thứ Hai.
         Is 65,17-21 ; Ga 4,43-54.
30
28 Tm Thứ Ba.
         Ed 47,1-9.12 ; Ga 5,1-16.
01/03
29 Tm Thứ Tư.
       Is 49,8-15 ; Ga 5,17-30.
02
30   Tm Thứ Năm.
      Xh 32,7-14 ; Ga 5,31-47.
03
31 Tm Thứ Sáu.
         Kn 2,1a.12-22 ; Ga 7,1-2.10. 25-30.
04

 

 

 

Nguồn: BAOCONGGIAO.NET

Lời Chúa mỗi ngày

Cầu nguyện

Từ vựng Công Giáo

lsh1 gt1
giaoly1
timhieu1 suyngam1
  1. VIDEO
  2. NHẠC
  3. SÁCH
  4. PHIM

Tư liệu giáo hội

Tài liệu giáo xứ