50 điều ít biết về Chúa Thánh Thần

 

50 điều ít được biết về Chúa Thánh Thần

 

Đây là 50 điều trích từ Tân ước đã được tác giả Frank Viola liệt kê trong cuốn “Jesus: A Theography” (NXB Thomas Nelson). Rất có thể đây là những điều bạn chưa biết về Chúa Thánh Thần (CTT):
1. CHÚA THÁNH THẦN chứng minh rằng thế gian sai lầm về tội lỗi, về sự công chính và việc xét xử (Ga 16:8).
2. CHÚA THÁNH THẦN hướng dẫn chúng ta tới sự thật (Ga 16:13).
3. CHÚA THÁNH THẦN tái sinh chúng ta (Ga 3:5-8; Tt 3:5).
4. CHÚA THÁNH THẦN làm chứng và tôn vinh Đức Kitô (Ga 15:26; 16:14).
5. CHÚA THÁNH THẦN mặc khải Đức Kitô cho chúng ta và trong chúng ta (Ga 16:14-15).
Viola viết: “CHÚA THÁNH THẦN kết hiệp chúng ta với Đức Giêsu Kitô và với Nhiệm thể của Ngài”.
6. CHÚA THÁNH THẦN hướng dẫn chúng ta (Rm 8:14; Gl 5:18; Mt 4:1; Lc 4:1).
7. CHÚA THÁNH THẦN thánh hóa chúng ta (2 Tx. 2:13; 1 Pet. 1:2; Rm 5:16).
8. CHÚA THÁNH THẦN trao quyền chúng ta (Lc 4:14; 24:49; Rm 15:19; Cv 1:8).
9. CHÚA THÁNH THẦN làm chúng ta nên trọn (Ep 5:18; Cv 2:4; 4:8, 31; 9:17).
10. CHÚA THÁNH THẦN dạy chúng ta cầu nguyện (Rm 8:26-27; Jude 1:20).
11. CHÚA THÁNH THẦN làm chứng chúng ta là con cái của Thiên Chúa (Rm 8:16).
12. CHÚA THÁNH THẦN sinh hoa kết trái trong chúng ta hoặc minh chứng sự tác động và sự hiện hữu của Ngài (Gl 5:22-23).
13. CHÚA THÁNH THẦN phân phát các ân sủng và cách thể hiện sự hiện hữu của Ngài (1 Cr 12:4, 8-10; Dt 2:4).
14. CHÚA THÁNH THẦN xức dầu tấn phong chúng ta (Lc 4:18; Cv 10:38).
15. CHÚA THÁNH THẦN tẩy rửa và canh tân chúng ta (Tt 3:5).
16. CHÚA THÁNH THẦN liên kết chúng ta nên MỘT trong Đức Kitô (Ep 4:3; 2:14-18).
17. CHÚA THÁNH THẦN là bảo chứng sự phục sinh mai sau (2 Cr 1:22; 2 Cr 5:5).
18. CHÚA THÁNH THẦN ghi dấu ấn trên chúng ta để chờ ngày cứu độ (Ep 1:13; Ep 4:30).
19. CHÚA THÁNH THẦN giải thoát chúng ta khỏi nô lệ tội lỗi và sự chết (Rm 8:2).
20. CHÚA THÁNH THẦN làm sống động thân thể hay chết của chúng ta (Rm 8:11).
21. CHÚA THÁNH THẦN mặc khải những điều cao siêu về Thiên Chúa (1 Cr 2:10).
22. CHÚA THÁNH THẦN mặc khải những gì đã được Thiên Chúa trao ban cho chúng ta (1 Cr 2:12).
23. CHÚA THÁNH THẦN cư ngụ trong chúng ta (Rm 8:9; 1 Cr 3:16; 2 Tim. 1:14; Ga 14:17).
24. CHÚA THÁNH THẦN nói với, nói trong, và nói qua chúng ta (1 Cr 12:3; 1 Tm 4:1; Kh 2:11; Heb 3:7; Mt 10:20; Cv 2:4; 8:29; Cv 10:19; Cv 11:12, 28; Cv 13:2; Cv 16:6,7; Cv 21:4,11).
25. CHÚA THÁNH THẦN làm cho chúng ta nên một trong Nhiệm thể Đức Kitô khi lãnh nhận Bí tích Thánh Tẩy (1 Cr 12:13).
26. CHÚA THÁNH THẦN đem lại sự tự do (2 Cr 3:17).
27. CHÚA THÁNH THẦN biến đổi chúng ta nên giống Đức Kitô (2 Cr 3:18).
28. CHÚA THÁNH THẦN kêu trong lòng chúng ta: “Áp-ba, Cha ơi!” (Gl 4:6).
29. CHÚA THÁNH THẦN làm cho chúng ta có thể chờ đợi (Gl 5:5).
30. CHÚA THÁNH THẦN trao ban Đức Kitô cho chúng ta (Pl 1:19, KJV).
31. CHÚA THÁNH THẦN trao ban sự sống vĩnh hằng (Gl 6:8).
32. CHÚA THÁNH THẦN dẫn chúng ta đến với Chúa Cha (Ep 2:18).
33. CHÚA THÁNH THẦN làm cho chúng ta thành nơi Thiên Chúa cư ngụ (Ep 2:22).
34. CHÚA THÁNH THẦN mặc khải mầu nhiêm Thiên Chúa (Ep 3:5).
35. CHÚA THÁNH THẦN làm cho tâm hồn chúng ta vững mạnh (Ep 3:16).
36. CHÚA THÁNH THẦN làm cho chúng ta vâng lời sự thật (1 Pr 1:22).
37. CHÚA THÁNH THẦN làm cho chúng ta nhận biết Chúa Giêsu ở trong chúng ta (1 Ga 3:24; 4:13).
38. CHÚA THÁNH THẦN tuyên xưng rằng Chúa Giêsu hóa thành nhục thể (1 Ga 4:2).
39. CHÚA THÁNH THẦN nói: “Xin ngự đến, lạy Chúa Giêsu!” cùng với Nương tử (Kh 22:17).
40. CHÚA THÁNH THẦN ban phát tình yêu Chúa trong tâm hồn chúng ta (Rm 5:5).
41. CHÚA THÁNH THẦN làm chứng sự thật trong lương tâm của chúng ta (Rm 9:1).
42. CHÚA THÁNH THẦN dạy dỗ chúng ta (1 Cr 2:13; Ga 14:26).
43. CHÚA THÁNH THẦN trao ban niềm vui cho chúng ta (1 Tx 1:6).
44. CHÚA THÁNH THẦN làm cho chúng ta có thể loan báo Tin Mừng (1 Pr 1:12).
45. CHÚA THÁNH THẦN thúc đẩy chúng ta (2 Pr 1:21).
46. CHÚA THÁNH THẦN biết mọi sự của Thiên Chúa (1 Cr 2:11).
47. CHÚA THÁNH THẦN xua đuổi ma quỷ (Mt 12:28).
48. CHÚA THÁNH THẦN làm cho chúng ta ghi nhớ mọi thứ (Ga 14:26).
49. CHÚA THÁNH THẦN an ủi chúng ta (Cv 9:31).
50. CHÚA THÁNH THẦN làm cho một số người cai quản Giáo hội và sai một số người làm công việc của Giáo hội (Cv 20:28; Cv 13:2).
Viola viết: “Nhờ Chúa Thánh Thần, lịch sử của Chúa Giêsu trở thành câu chuyện và kinh nghiệm của chúng ta”.
ROB KERBY

TRẦM THIÊN THU (Chuyển ngữ từ Beliefnet.com)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tel: 0968428072