7 Phép Bí Tích quan trọng

 

 

Đạo Đức Chúa Trời có bảy phép Bí Tích:

 

Thứ nhất: Là phép Rửa Tội

 

Thứ hai: Là phép Thêm Sức

 

Thứ ba: Là phép Mình Thánh Chúa

Thứ bốn: Là phép Giải Tội

Thứ năm: Là phép Xức Dầu Thánh

Thứ sáu: Là phép Truyền Chức Thánh

Thứ bảy: Là phép Hôn Phối

 

 

Trong đó: Các Bí tích được phân loại như sau:

 

– Các Bí tích khai tâm Kitô giáo: Rửa tội, Thêm sức và Thánh Thể

 

– Các Bí tích chữa lành: Thống hối và Xức dầu bệnh nhân

 

– Các Bí tích phục vụ cho sự hiệp thông và sứ vụ: Truyền chức thánh và Hôn phối

 

Bảy Bí tích liên quan đến những thời điểm quan trọng trong đời sống Kitô hữu.

 

Tất cả các Bí tích đều hướng về Bí tích Thánh Thể “như mục đích đặc thù của mình” (thánh Tôma Aquinô). Chính vì thế, Bí tích Thánh Thể là quan trọng nhất.

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tel: 0968428072