Các nghi thức khai tâm dành cho người lớn

Bắt đầu thánh lễ, ca đoàn hát ca nhập lễ đang khi đó linh mục tiến đến của nhà thờ đón các dự tòng Khi linh mục đến nơi, ca đoàn ngưng hát và mọi người hướng về phía linh mục và các dự tòng. Linh mục chào và đối thoại với các dự tòng như sau:

 

Nghi thức tiếp nhận

 

Chủ sự: Ông (bà, anh, chị) xin gì cùng Hội Thánh?

Dự tòng cùng thưa chung nếu đông người: Thưa xin đức tin.

Chủ sự: Đức tin sinh ơn ích gì cho ông (bà, anh, chị)?

Dự tòng: Thưa đức tin đem lại cho con sự sống đời đời.

Chủ sự: Sự sống vĩnh cửu là ông (bà, anh, chị) nhận biết Thiên Chúa thật và Đấng Người sai đến là Đức Giêsu Kitô. Quả thật Đức Kitô đã sống lại từ cõi chết, đã được Thiên Chúa đặt làm nguồn mạch sự sống và Chúa tể mọi loài hữu hình và vô hình. Sự sống ấy hôm nay ông (bà, anh, chị) đón nhận qua bí tích Thánh tẩy, và được trở nên môn đệ của Chúa Kitô. Vậy ông (bà, anh, chị) đã thực thi giáo huấn của Chúa, tuân giữ giới răn của Người, sống tình huynh đệ và chăm chỉ cầu nguyện để xứng đáng trở thành Kitô hữu chưa?

Dự tòng: Thưa con đã thực thi.

Chủ sự nói với người đỡ đầu: Còn ông (bà, anh, chị) đỡ đầu của người dự tòng này, trước mặt Thiên Chúa ông (bà, anh, chị) có thấy người dự tòng này xứng đáng lãnh nhận các bí tích khai tâm không?

Người đỡ đầu: Con xin minh chứng người này xứng đáng.

Chủ sự nói với người đỡ đầu: Ông (bà, anh, chị) đã làm chứng cho người dự tòng này, vậy ông (bà, anh, chị) có sẵn sàng dùng lời nói và gương sáng mà tiếp tục giúp đỡ người này sống đức tin và phụng sự Chúa không?

Người đỡ đầu: Thưa sẵn sàng

Chủ sự: Lạy Chúa là Cha nhân từ, chúng con cảm tạ Chúa đã cho (các) tôi tớ đây đi tìm kiếm Chúa và được Chúa kêu mời bằng nhiều cách. Hôm nay, trước mặt Hội Thánh, (những) người này đáp lại tiếng Chúa kêu mời. Vậy xin Chúa đoái thương ban cho (những) người này được hân hoan thấy Chúa hoàn tất ý định yêu thương của Chúa. Nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

Sau đó chủ sự mời dự tòng, người đỡ đầu và các thân nhân của họ tiến vào nhà thờ. Đang lúc đó ca đoàn hát. Khi mọi người đến vị trí của mình, bỏ nghi thức đầu lễ và bắt đầu phụng vụ Lời chúa ngay (NL 252).

 

Phụng vụ Lời Chúa

 

 Tất cả các bài đọc Kinh Thánh trong phần hụng vụ Lời Chúa sẽ theo quy luật ưu tiên ngày lễ như đã chỉ ở trên, trong phần “Những lưu ý mục vụ cần biết trước, số 3”

Sau bài giảng, dự tòng cùng với người đỡ đầu tiến đến trước mặt chủ sự trong khi đó tất cả cộng đoàn cùng đứng tham dự vào lời nguyện xin ơn sám hối và thanh tẩy.

Chủ sự: Anh chị em thân mến, Thiên Chúa mời gọi chúng ta hiệp thông với người. Trong tâm tình thống hối và cảm tạ chúng ta dâng lời nguyện xin:

Xướng viên

. Chúng ta hãy cầu xin Chúa khơi dậy nơi chúng ta và (các) người dự tòng này tâm tình sám hối và hoán cải, để xứng đáng đón nhận ơn cứu độ của Chúa.

Mọi người đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con

. Chúng ta hãy cầu xin Chúa ban Thánh Thần xuống trên (các) tôi tớ Chúa đây, để nhờ Ngài hướng dẫn họ sống trọn vẹn ơn gọi của đời kitô hữu.

. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho (các) tôi tớ Chúa đây, nhờ bí tích Thánh tẩy được mai táng với Chúa Kitô để cùng sống lại với Người.

. Chúng ta hãy cầu xin cho toàn thể thế giới biết nhận ra tình yêu cứu độ của Thiên Chúa qua Chúa Giêsu, nhờ đó mọi người được trở nên con của Thiên Chúa.

Chủ sự: Lạy Thiên Chúa toàn năng, Chúa đã sai Con Một Chúa đến giải thoát chúng con khỏi tội lỗi và sự chết. Xin thương ghé mắt nhân từ nhờ đến chúng con là những kẻ tội lỗi, và ban cho chúng con sức mạnh để lướt thắng cạm bẫy thế gian và chỉ sống cho một mình Chúa. Nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

Liền sau đó chủ sự sẽ đọc lời nguyện dự tòng. Còn việc xức dầu dự tòng được tuỳ ý thực hiện theo tập quán của mỗi nơi:

. Nếu không xức dầu dự tòng thì đọc như sau: Xin Chúa Kitô Cứu Thế ban sức mạnh của Người cho ông (bà, anh, chị), Người hằng sống hiển trị đời đời

. Nếu có xức dầu dự tòng thì đọc: Xin Chúa Kitô Cứu Thế ban sức mạnh của Người cho ông (bà, anh, chị) để biểu hiện ơn ấy, tôi xức dầu cứu rỗi cho ông (bà, anh, chị) trong cũng một Đức Kitô, Chúa chúng ta, Đấng hằng sống hiển trị đời đời.

Đọc lời nguyện xong, chủ sự xức dầu dự tòng trên ngực hoặc trên hai tay hoặc nơi phần thân thể nào đó xứng hợp của mỗi dự tòng. Nếu có linh mục hay phó tế giúp và khi có đông dự tòng, các ngài cũng có thể phụ xức dầu với vị chủ sự.

 

Cử hành Thánh tẩy

 

Sau lời nguyện và xức dầu dự tòng, nếu có giếng thánh tẩy chủ sự và mọi người đến đó, bằng không chủ sự làm phép nước tại cung thánh hoặc nơi thuận tiện, rồi cử hành Thánh tẩy như sau.

Chủ sự: Anh chị em thân mến, chúng ta hãy xin Thiên Chúa là Cha toàn năng thương đến (các) tôi tớ Chúa đang xin lãnh nhận bí tích Thánh tẩy. Chính Người kêu gọi và dẫn đưa (các) tôi tớ Chúa đến đây, xin người ban ánh sáng và sức mạnh để (các) tôi tớ Chúa nhiệt tâm gắn bó với Chúa Kitô và tuyên xưng đức tin công giáo. Xin Người cũng ban Thánh Thần đến đổi mới (các) tôi tớ Chúa, vì chính Thánh Thần là Đấng mà chúng ta tha thiết khẩn nài xuống thánh hoá nước này.

Chủ sự hướng về phía đặt vò nước hay bình nước:

. Lạy Chúa là Cha chí thánh, từ mạch nước Thánh tẩy Chúa đã cho sự sống mới của Con Chúa tuôn trào lên trong chúng con.

Mọi người đáp sau mỗi câu tung hô của chủ sự:

  Chúng con xin chúc tụng Chúa

. Bởi nước và Thánh Thần, Chúa đoái thương quy tụ thành một dân riêng tất cả những ai đã chịu Thánh tẩy trong Con Chúa là Đức Giêsu Kitô.

. Chúa ban Thánh Thần của tình yêu vào lòng chúng con, để Người giải thoát, ban bình an và biến  đổi chúng con nên sứ giả Tin Mừng của Chúa.

Chủ sự:

Nếu nước chưa được làm phép chủ sự đọc lời nguyện sau đây:

. Lạy Chúa, Chúa đã gọi (các) tôi tớ Chúa đến lãnh ơn tái sinh trong đức tin của Hội Thánh. Xin đoái thương  chúc lành + cho nước này để thanh tẩy (các) tôi tớ của Chúa, để họ được sống muôn đời. Nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

Nếu vào Mùa Phục sinh đã có nước được làm phép rồi chủ sự đọc lời nguyện sau đây:

. Lạy Chúa, Chúa đã gọi (các) tôi tớ Chúa đến chịu bí tích Thánh tẩy trong đức tin của Hội Thánh. Nhờ mầu nhiệm nước thánh này, xin Chúa chúc lành cho (các) tôi tớ của Chúa, và ban ơn tái sinh bởi Thánh Thần để họ được sống muôn đời. Nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

Sau lời nguyện làm phép nước, chủ sự mời gọi mọi người tuyên xưng đức tin.

Chủ sự: Anh chị em thân mến, cùng với (các) người dự tòng chúng ta tuyên xưng đức tin của bí tích Thánh tẩy mà tất cả chúng ta đã lãnh nhận.

Chủ sự: Để sống trong tự do của con cái Thiên Chúa, anh chị em có từ bỏ tội lỗi không?

Mọi người: Thưa từ bỏ

Chủ sự: Để khỏi làm nô lệ tội lỗi, anh chị em có từ bỏ những quyến rũ bất chính không?

Mọi người: Thưa từ bỏ

Chủ sự: Để khỏi làm nô lệ tội lỗi, anh chị em có từ bỏ những quyến rũ bất chính không?

Mọi người: Thưa từ bỏ

Chủ sự: Anh chị em có từ bỏ ma quỷ là kẻ gây ra và cầm đầu tội lỗi không?

Mọi người: Thưa từ bỏ

Chủ sự: Anh chị em có tin kính Thiên Chúa là Cha toàn năng, Đấng tạo thành trời đất không?

Mọi người: Thưa tin

Chủ sự: Anh chị em có tin kính Đức Giêsu Kitô, Con Một Thiên Chúa, Chúa chúng ta, sinh bởi Đức Trinh nữ Maria, đã chịu khổ hình và mai táng, đã sống lại từ cõi chết và đang ngự bên hữu Chúa Cha không?

Mọi người: Thưa tin

Chủ sự: Anh chị em có tin kính Đức Chúa Thánh Thần, tin Hội Thánh công giáo, tin các thánh thông công, tin phép tha tội, tin xác sống lại và sự sống vĩnh cửu không?

Mọi người: Thưa tin

Tuyên xưng đức tin xong, chủ sự đổ nước cho từng dự tòng vời công thức sau đây:

T… TÔI RỬA ÔNG (BÀ, ANH, CHỊ), NHÂN DANH CHA VÀ CON VÀ THÁNH THẦN

     Nếu có đông dự tòng, và có sẵn linh mục hay phó tế phụ giúp, thì các ngài có thể phân chia và đổ nước cho từng dự tòng với công thức trên.

Khi đã đổ nước xong, sang phần diễn nghĩa, nếu vì lý do đặc biệt những người lớn vừa chịu Thánh tẩy sẽ lãnh bí tích Thêm sức sau này (chẳng hạn giám mục sắp đến ban bí tích Thêm sức trong giáo xứ), thì chủ sự sẽ đọc lời nguyện và xức dầu thánh theo phần đóng khung sau đây, bằng không sẽ bỏ lời nguyện kèm việc xức dầu này, để không làm lẫn lộn với việc xức dầu trong bí tích Thêm sức được cử hành ngay sau đó (NL 35, 263).

 

Chủ sự: Thiên Chúa toàn năng là Cha Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, đã giải thoát ông (bà, anh, chị) khỏi tội và tái sinh ông (bà, anh, chị) bởi nước và Chúa Thánh Thần, chính Người xức dầu cứu độ cho ông (bà, anh, chị), để sau khi nhập đoàn với dân Người, ông (bà, anh, chị) mãi mãi làm chi thể của Đức Kitô là tư tế, tiên tri và vương đế đến cõi sống đời đời.

Tất cả mọi người: Amen

Rồi chủ sự thinh lặng xức dầu thánh (SC) lên đỉnh đầu mỗi dự tòng, các linh mục và phó tế hiện diện cũng có thể làm theo cùng cách thức cho một số dự tòng khác.

 

Sau đó khi trao áo trắng, chủ sự đọc:

Ông (bà, anh, chị) đã trở nên tạo vật mới và đã mặc lấy Chúa Kitô. Vậy ông (bà, anh, chi) hãy nhận lấy chiếc áo trắng này, hãy mang lấy và giữ nó tin tuyền cho đến khi ra trước toà Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, để ông (bà, anh, chị) được sống muôn đời.

Người tân tòng thưa: Amen

Khi đọc đến câu : “Vậy ông (bà, anh, chị) hãy nhận lấy chiếc áo trắng này…” người đỡ đầu khoác cho người tân tòng chiếc áo trắng, hoặc một tấm khăn trắng hay cách nào khác tuỳ thói quen từng nơi. Trao áo trắng xong, chủ sự đưa nến cháy sáng cho từng tân tòng và đọc chung một lần:

Ông (bà, anh, chị) đã trở nên ánh sáng Chúa Kitô. Ông (bà, anh, chị) hãy luôn luôn sống như con cái sự sáng và bền vững trong đức tin, để khi Chúa đến, ông (bà, anh, chị) xứng đáng ra nghinh đón Người với toàn thể các thánh trên trời.

Người tân tòng thưa: Amen

 

Cử hành bí tích Thêm sức

 

Chủ sự: Ông (bà, anh, chị) đã được tái sinh trong Chúa Kitô, được trở nên chi thể và thành phần dân tư tế của Người, giờ đây ông (bà, anh, chị) còn phải lãnh nhận Chúa Thánh Thần đã ngự xuống tràn đầy trên chúng tôi. Chúa đã ban cho Thánh Thần cho các Tông đồ ngày lễ Ngũ Tuần, chính các Tông đồ và những đấng kế vị lại ban cho những người đã chịu Thánh tẩy.

Vậy ông (bà, anh, chị) cũng lãnh nhận sực mạnh Chúa Thánh Thần mà Thiên Chúa đã hứa ban, để nhờ đó một khi trở nên giống Chúa Kitô hơn, ông (bà, anh, chị) làm chứng về cuộc khổ nạn và phục sinh của Chúa, và trở thành chi thể hoạt động của Hội Thánh, hầu xây dựng Nhiệm thể Chúa Kitô trong đức tin và đức mến.

Còn anh chị em thân mến, chúng ta hãy cầu xin Thiên Chúa Cha toàn năng đoái thương ban tràn đầy Chúa Thánh Thần xuống trên (các) người tân tòng này, để Chúa Thánh Thần dùng ơn huệ dồi dào của Người làm cho (các) người tân tòng này nên vững mạnh và được xức dầu để nên giống chúa Kitô Con Thiên Chúa.

Chủ sự đặt  tay trên các tân tòng và đọc lời nguyện:

Lạy Thiên Chúa toàn năng, là Cha Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, Chúa đã tái sinh (các) tôi tớ Chúa đây bởi nước và Thánh Thần khi giải thoát họ khỏi tội lỗi, thì lạy Chúa, xin ban Chúa Thánh Thần, Đấng an ủi đến trong (những) người này, xin ban cho (những) người này thần trí khôn ngoan và thông hiểu, thần trí lo liệu và sức mạnh, thần trí suy biết và đạo đức, xin ban cho (những) người này ơn kính sợ Chúa. Nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

Đọc lời nguyện xong, từng tân tòng có người đỡ đầu đi theo, người ngay đặt tay phải trên vai người tân tòng, đến trước chủ sự để được sức dầu. Chủ sự nhúng đầu ngón cái vào dầu thánh (SC) rồi ghi hình thánh giá trên giá từng tân tòng mà nói:

     T….. HÃY NHẬN ẤN TÍN ƠN CHÚA THÁNH THẦN

Người tân tòng đáp: Amen

Chủ sự: Bình an của Chúa ở cùng ông (bà, anh, chị)

Người tân tòng đáp: Và ở cùng cha

Ban bí tích Thêm sức xong, bỏ kinh Tin Kính và cộng đoàn cùng nhau đọc Lời nguyện chung. Nên soạn lời nguyện chung theo ngày lễ và mùa phụng vụ, và cho người tân tòng đọc một vài ý nguyện của lời nguyện chung. Cũng thật ý nghĩa nếu cho người tân tòng tham dự vào đoàn rước lễ vật. Trong phần hiệp lễ, nên cho người tân tòng, người đỡ đầu và cha mẹ của họ rước lễ dưới hai hình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tel: 0968428072