Đức Chúa Thánh Thần

Ðức Chúa Thánh Thần là ai?
Ðức Chúa Thánh Thần là Ngôi Thứ Ba Thiên Chúa.

Ðức Chúa Thánh Thần còn được gọi bằng danh xưng nào khác nữa không?
Ðức Chúa Thánh Thần cũng gọi là Thiên Chúa, Ân Huệ Thiên Chúa, Thần Linh Sự Thật, Ðấng Ban Sự Sống, và Ðấng Bầu Chữa.

Ðức Chúa Thánh Thần làm gì cho ta?
Biến đổi chúng ta qua ơn thánh, các nhân đức, các huệ và ơn hiện sủng của Ngài. Ngài giúp ta nhận biết Chúa Giêsu là Ðấng Cứu Chuộc ta, và Ðức Chúa Cha ở trên trời. Ngài giúp ta cầu nguyện và rao giảng Phúc Âm.

Ðức Chúa Thánh Thần làm gì cho Giáo Hội?
Ðức Chúa Thánh Thần nối kết dân Chúa là Giáo Hội trong đức tin và tình yêu. Ngài hướng dẫn các vị giảng dạy chính thức của Giáo Hội như Ðức Thánh Cha và các Ðức Giám Mục liên kết với Ðức Thánh Cha – để các vị khỏi sai lầm. Ngài ban cho ta ơn thánh mà Chúa Giêsu đã sắm cho ta do việc Ngài chịu chết trên thánh giá.

Ðức Chúa Thánh Thần đã tỏ mình cho các môn đệ Chúa Giêsu lần đầu tiên khi nào?
Mặc dù Ðức Chúa Thánh Thần vẫn sống động trong thế gian trước khi Chúa Giêsu sống lại, nhưng chúng ta biết rằng ngày Lễ Ðức Chúa Thánh Thần Hiện Xuống là ngày đầu tiên Ðức Chúa Thánh Thần tỏ mình cho các môn đệ Chúa Giêsu. Ngài ban cho các Tông Ðồ lòng can đảm, sự hiểu biết sâu xa hơn về lời giảng dạy của Chúa Giêsu và tinh thần hy sinh. Ngài ban cho họ ơn thánh và nối kết họ với nhau chặt chẽ hơn.

Ân huệ đặc biệt mà Chúa Thánh Thần ban cho ta là gì?
Ân huệ đặc biệt Chúa Thánh Thần ban cho ta là ơn thánh, ơn mà Chúa Giêsu đã sắm sắn do việc Chúa chịu chết trên thánh giá. Chúa Giêsu đã chết và sống lại, không những để đền những tội đã xúc phạm đến Chúa, mà còn cho ta được phúc thiên đầng nhờ ơn thánh.

 

Nhân đức là gì?
Nhân đức là sức mạnh hay thói quen làm việc lành.
Các nhân đức chính Chúa ban gồm các nhân đức đối thần và các nhân đức luân lý. Mặc dù sức mạnh này là ơn nhưng không của Chúa, nhưng chúng ta phải biết dùng để trở nên những thói quen làm việc lành như ý Chúa muốn.

 

Nhân đức đối thần là gì?
Nhân đức đối thần là thói quen Chúa ban để làm điều lành và qui hướng về Chúa, như: đức tin, đức cậy, và đức mến.
Nhân đức đối thần có nghĩa là qui hướng về Chúa.

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tel: 0968428072