Hỏa ngục đời đời có bất công không?

Hình phạt Hỏa ngục có tính cách vĩnh viễn, sự đó làm nhiều người vấp phạm vì cho là trái công bằng và lòng nhân từ của Chúa. Chúa ra hình phạt đời đời cho những tội ngắn ngủi.

Xin trả lời:
1. Điều đó sẽ bất công nếu người ta bị đày Hỏa ngục vì những tội không quan trọng, phạm vì nhẹ dạ và không biết.
Nhưng không phải vậy, chỉ những kẻ phạm trọng tội, nghĩa là họ biết rõ ràng, họ tự do lỗi luật Chúa trong điều nặng, họ cố tình từ chối Chúa cho tới cùng, mới bị sa vào Hỏa ngục.
2. Điều đó sẽ bất công nếu người bị đày Hỏa ngục không được cảnh báo trước. Nhưng không phải vậy, Thiên Chúa đã phái con một Ngài là Đức Kitô chỉ vẽ cho con người biết đường sống. Chúa đã lập Giáo hội để phổ biến lời Ngài, kêu gọi khắp nơi và ban cho những phương tiện để đạt tới (Lc 16,27)
Còn những kẻ sống trên trần gian không biết đến Chúa cũng không biết Giáo hội, họ sẽ được phán xét theo lòng ngay của họ.
3. Điều đó sẽ bất công nếu Thiên Chúa không ban cho mọi người những phương tiện đủ để được rỗi linh hồn. Nhưng không phải vậy, “Thiên Chúa muốn mọi người được cứu rỗi” (1 Tm 2,4)
Thực ra không phải chính Thiên Chúa đày xuống Hỏa ngục, nhưng chính tội nhân cứng lòng, tự đày mình. Chúng ta thực là chủ định mệnh của chúng ta. Chúng ta có tự do “Chúa nhẫn nại đợi chờ, Người không muốn một ai phải chết, nhưng muốn mọi người ăn năn trở lại” (2 Pt. 3,9)

 

Jean Deveaux – Đức tin của người Công giáo tr. 210

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tel: 0968428072