Lịch Phụng Vụ Tháng 01 năm 2016

Tháng Giêng 2016

Thứ Sáu 1 Tr Đức Maria Mẹ Thiên Chúa
Ds 6:22-27;Gl 4:4-7 Tv 67:2-3,5,6,8 Lc 2:16-21
22-11 (AL)
Thứ Bảy 2 Tr  Thánh Cả Basilô và Grêgôriô Nazianzen, Gmtsht
1 Ga 2:22-28 Tv 98:1,2-3,3-4 Ga 1:19-28
23-11 (AL)
Chủ Nhật 3 Tr  Lễ Hiển Linh
Is 60:1-6 Tv 72:1-2,7-8,10-11,12-13 Ep 3:2-3,5-6 Mt 2:1-12
24-11 (AL)
Thứ Hai 4 Tr  Thánh Elizabeth Ann Seton
1 Ga 3:7-10 Tv 98:1,7-8,9 Ga 1:35-42
25-11 (AL)
Thứ Ba 5 Tr  Thánh Gioan Neumann, Gm
1 Ga 3:11-21 Tv 100:1-2,3,4,5 Ga 1:43-51
26-11 (AL)
Thứ Tư 6 Tr  Chân Phước Andrê Bessette, Tu Sĩ
1 Ga 5:5-13 Tv 147:12-13,14-15,19-20 Mc 1:7-11
27-11 (AL)
Thứ Năm 7 Tr  Thánh Raymond đệ Penyafort, Lm
1 Ga 5:14-21 Tv 149:1-2,3-4,5,6,9 Ga 2:1-12
28-11 (AL)
Thứ Sáu 8 Tr  Thứ Sáu sau Lễ Hiển Linh
1 Ga 4:7-10 Tv 72:1-2,3-4,7-8 Mc 6:34-44
29-11 (AL)
Thứ Bảy 9 Tr  Thứ Bẩy sau Lễ Hiển Linh
1 Ga 4:11-18 Tv 72:1-2,10,12-13 Mc 6:45-52
30-11 (AL)
Chủ Nhật 10 Tr  Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa
Is 40:1-5,9-11 Tv 104:12,3-4,24-25,27-28,29-30 Tt 2:11-14;3:4-7 Lc 3:15-16,21-22
Thánh Vịnh Tuần 1
1-12 (AL)
Thứ Hai 11 X  Thứ Hai Tuần Thứ Nhất Mùa Quanh Năm
1 Sm 1:1-8 Tv 116:12-13,14-17,18-19 Mc 1:14-20
2-12 (AL)
Thứ Ba 12 X  Thứ Ba Tuần Thứ Nhất Mùa Quanh Năm
1 Sm 1:9-20 1 Sm 2:1,4-5,6-7,8 Mc 1:21-28
3-12 (AL)
Thứ Tư 13 X  Thánh Hilary, Gmtsht
1 Sm 3:1-10,19-20 Tv 40:2-5,7-8,8-9,10 Mc 1:29-39
4-12 (AL)
Thứ Năm 14 X  Thứ Năm Tuần Thứ Nhất Mùa Quanh Năm
1 Sm 4:1-11 Tv 44:10-11,14-15,25-26 Mc 1:40-45
5-12 (AL)
Thứ Sáu 15 X  Thứ Sáu Tuần Thứ Nhất Mùa Quanh Năm
1 Sm 8:4-7,10-22 Tv 89:16-17,18-19 Mc 2:1-12
6-12 (AL)
Thứ Bảy 16 X  Thứ Bẩy Tuần Thứ Nhất Mùa Quanh Năm
1 Sm 9:1-4,17-19;10:1 Tv 21:2-3,4-5,6-7 Mc 2:13-17
7-12 (AL)
Chủ Nhật 17 X  Chúa Nhật Thứ Hai Mùa Quanh Năm
Is 62:1-5 Tv 96:1-2,23,7-8,9-10 1 Cr 12:4-11 Ga 2:1-11
Thánh Vịnh Tuần 2
8-12 (AL)
Thứ Hai 18 X  Thứ Hai Tuần Thứ Hai Mùa Quanh Năm
1 Sm 15:16-23 Tv 50:8-9,16-17,21,23 Mc 2:18-22
9-12 (AL)
Thứ Ba 19 X Thứ Ba Tuần Thứ Hai Mùa Quanh Năm
1 Sm 16:1-13 Tv 89:20,21-22,27-28 Mc 2:23-28
10-12 (AL)
Thứ Tư 20 X  Thánh Fabian, Ghtđ; Sebastian, Tđ
1 Sm 17:32-33,37,40-51 Tv 144:1,2,9-10 Mc 3:1-6
11-12 (AL)
Thứ Năm 21 Đ  Thánh Agnes, Đttđ
1 Sm 18:6-9;19:1-7 Tv 56:2-3,9-10,10-12,13-14 Mc 3:7-12
12-12 (AL)
Thứ Sáu 22 X  Thánh Vincentê, Tu Sĩ Tđ
1 Sm 24:3-21 Tv 57:2,3-4,6,11 Mc 3:13-19
13-12 (AL)
Thứ Bảy 23 X  Thứ Bẩy Tuần Thứ Hai Mùa Quanh Năm
2 Sm 1:1-4,11-12,19,23-27 Tv 80:2-3,5-7 Mc 3:20-21
14-12 (AL)
Chủ Nhật 24 X  Chúa Nhật Thứ Ba Mùa Quanh Năm
Nkm 8:2-4,5-6,8-10 Tv 19:8,9,10,15 1 Cr 12:12-30;12:12-14,27 Lc 1:1-4;4:14-21
Thánh Vịnh Tuần 3
15-12 (AL)
Thứ Hai 25 Tr  Thánh Phalô, Tông Đồ trở lại
2 Sm 5:1-7,10 Tv 89:20,21-22,25-26 Mc 3:22-30
16-12 (AL)
Thứ Ba 26 Tr  Thánh Timôthêô và Titô, Gm
2 Sm 6:12-15,17-19 Tv 24:7,8,9,10 Mc 3:31-35
17-12 (AL)
Thứ Tư 27 X  Thánh Angela Merici, Đt
2 Sm 7:4-17 Tv 89:4-5,27-28,29-30 Mc 4:1-20
18-12 (AL)
Thứ Năm 28 Tr  Thánh Tôma Aquinas, Lmts
2 Sm 7:18-19,24-29 Tv 132:1-2,3-5,11,12,13-14 Mc 4:21-25
19-12 (AL)
Thứ Sáu 29 X  Thứ Sáu Tuần Thứ Ba Mùa Quanh Năm
2 Sm 11:1-4,5-10,13-17 Tv 51:3-4,5-6,6-7,10-11 Mc 4:26-34
20-12 (AL)
Thứ Bảy 30 X  Thứ Bẩy Tuần Thứ Ba Mùa Quanh Năm
2 Sm 12:1-7,10-17 Tv 51:12-13,14-15,16-17 Mc 4:35-41
21-12 (AL)
Chủ Nhật 31 X  Thứ Bẩy Tuần Thứ Ba Mùa Quanh Năm
2 Sm 12:1-7,10-17 Tv 51:12-13,14-15,16-17 Mc 4:35-41
22-12 (AL)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tel: 0968428072