Lịch phụng vụ tháng 2.2016

 

 

Ý chung: Cầu cho mọi người biết chăm sóc mọi loài thọ tạo. Xin cho mọi người chúng ta biết quan tâm chăm sóc và bảo vệ mọi loài thọ tạo, một món quà được Chúa ban cho những không, để các thế hệ tương lai vẫn tiếp tục hưởng dùng.
 
 
Ý truyền giáo: Cầu cho các dân tộc Á Châu và đức tin Kitô-giáo : Xin cho việc đối thoại và gặp gỡ giữa đức tin Kitô-giáo và các dân tộc Á Châu được thuận lợi hơn.

1 23/12 X Thứ Hai. 2Sm 15,13-14.30; 16,5-13a ; Mc 5,1-20.
2 24 Tr Thứ Ba. DÂNG CHÚA GIÊSU TRONG ĐỀN THÁNH (LỄ NẾN). Lễ kính. Ml 3,1-4 (hay Dt 2,14-18) ; Lc 2,22-40 (hay Lc 2,22-32).
3 25 X Thứ Tư. Thánh Blasiô, giám mục, tử đạo (Đ). Thánh Ansgariô, giám mục (Tr). 2Sm 24,2.9-17 ; Mc 6,1-6.
4 26 X Thứ Năm đầu tháng. 1V 2,1-4.10-12 ; Mc 6,7-13.
5 27 Đ Thứ Sáu đầu tháng. Thánh Agata, trinh nữ, tử đạo. Lễ nhớ. Hc 47,2-11 ; Mc 6,14-29.
6 28 Đ Thứ Bảy đầu tháng. Thánh Phaolô Miki và các bạn, tử đạo. Lễ nhớ. 1V 3,4-13 ; Mc 6,30-34.
7 29 X CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần I. 
Is 6,1-2a.3-8 ; 1Cr 15,1-11 (hay 1Cr 15,3-8.11) ; Lc 5,1-11.
NĂM ÂM LỊCH BÍNH THÂN 2016
8 01/01 Tr Thứ Hai. MỒNG MỘT TẾT ẤT MÙI. CẦU BÌNH AN CHO NĂM MỚI. Thánh Giêrônimô Êmilianô (Tr) và Thánh Jôsêphina Bakhita, trinh nữ (Tr). 1V 8,1-7.9-13 ; Mc 6,53-56.
Có thể cử hành lễ ngoại lịch (IM 377). 
Lễ Giao Thừa: 
Ds 6,22-27 ; 1Tx 5,16-26.28 ; Mt 5,1-10.
Lễ Tân Niên: St 1,14-18 (hay Is 65,17-21 hay Is 11,1-9) ; Pl 4,4-8 (hay Kh 21,1-6 hay Cl 3,12-17) ; Mt 6,25-34 (hay Mt 5,43-48 hay Ga 14,23-27).
9 02 Tr Thứ Ba. MỒNG HAI TẾT. KÍNH NHỚ TỔ TIÊN VÀ ÔNG BÀ CHA MẸ. 1V 8,22-23.27-30 ; Mc 7,1-13.
Có thể cử hành lễ ngoại lịch (IM 377): Hc 44,1.10-15 ; Ep 6,1-4.18-23 ; Mt 15,1-6.
10 03 Tr Thứ Tư. MỒNG BA TẾT. LỄ TRO
. Ăn chay kiêng thịt được dời đến Thứ Sáu 19/2/2016 (12Tết al)
MÙA CHAY

”Mùa Chay nhằm chuẩn bị cử hành lễ Vượt Qua. Phụng Vụ Mùa Chay giúp các dự tòng và các tín hữu cử hành mầu nhiệm Vượt Qua. Các dự tòng được chuẩn bị qua những giai đoạn khác nhau của việc nhập đạo, còn các tín hữu thì qua việc tưởng niệm bí tích Thánh Tẩy và việc sám hối” (AC 27).

11 04 Tm Thứ Năm. . Thánh vịnh tuần IVGe 2,12-18 ; 2Cr 5,20—6,2 ; Mt 6,1-6.16-18(lễ Đức Mẹ Lộ Đức). Ngày Quốc Tế Bệnh Nhân.
LƯU Ý: 
Về luật giữ chay và kiêng thịt

a) Giáo Luật điều 1251 dạy: “Thứ Tư Lễ Tro và thứ Sáu Tuần Thánh phải giữ chay và kiêng thịt”
b) Tuổi giữ chay, theo Giáo Luật điều 1252: “Mọi người từ tuổi thành niên cho đến khi bắt đầu 60 tuổi thì phải giữ chay”, và điều 97 khoảng 1 quy định: “Ai đã được 18 tuổi trọn thì là thành niên”.
c) Luật kiêng thịt “Buộc những người từ 14 tuổi trọn” (Giáo Luật điều 1252).
12 05 Tm Thứ Sáu. Is 58,1-9a ; Mt 9,14-15.
13 06 Tm Thứ Bảy. Is 58,9b-14 ; Lc 5,27-32.
14 07 Tm CHÚA NHẬT I MÙA CHAY. Thánh vịnh tuần I. . Đnl 26,4-10 ; Rm 10,8-13 ; Lc 4,1-13. (Không cử hành lễThánh Syrillô, đan sĩ và thánh Mêthôđiô, giám mục). 
15 08 Tm Thứ Hai. Lv 19,1-2.11-18 ; Mt 25,31-46.
16 09 Tm Thứ Ba. Is 55,10-11 ; Mt 6,7-15.
17 10 Tm Thứ Tư. Bảy thánh lập dòng Tôi Tớ Đức Trinh Nữ Maria (Tr). Gn 3,1-10 ; Lc 11,29-32.
18 11 Tm Thứ Năm. Et 14,1.3-5.12-14 [Hl 4,17k-m.r-t] ; Mt 7,7-12.
19 12 Tm Thứ Sáu. Ed 18,21-28 ; Mt 5,20-26.
20 13 Tm Thứ Bảy. Đnl 26,16-19 ; Mt 5,43-48
21 14 Tm CHÚA NHẬT II MÙA CHAY. Thánh vịnh tuần II. St 15,5-12.17-18 ; Pl 3,17—4,1 (hay Pl 3,20—4,1) ; Lc 9,28b-36. (Không cử hành lễ Thánh Phêrô Đamianô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh).
22 15 Tr Thứ Hai. LẬP TÔNG TOÀ THÁNH PHÊRÔ. Lễ kính. 
1Pr 5,1-4 ; Mt 16,13-19.
23 16 Tm Thứ Ba. Thánh Pôlycarpô, giám mục, tử đạo. Is 1,10.16-20 ; Mt 23,1-12.
24 17 Tm Thứ Tư. Gr 18,18-20 ; Mt 20,17-28.
25 18 Tm Thứ Năm. Gr 17,5-10 ; Lc 16,19-31.
26 19 Tm Thứ Sáu. St 37,3-4.12-13a.17b-28 ; Mt 21,33-43.45-46.
27 20 Tm Thứ Bảy. Mk 7,14-15.18-20 ; Lc 15,1-3.11-32.
28 21 Tm CHÚA NHẬT III MÙA CHAY. Thánh vịnh tuần III. Xh 3,1-8a.13-15 ; 1Cr 10,1-6.10-12 ; Lc 13,1-9. Có thể dùng bài đọc (với bài tiền tụng) năm A : Xh 17,3-7 ; Rm 5,1-2.5-8 ; Ga 4,5-42 (hay Ga 4,5-15.19b-26.39a.40-42). 
29 22 Tm Thứ Hai. 2V 5,1-15a ; Lc 4,24-30. Bất cứ ngày ngào trong tuần này, khi cử hành thánh lễ theo Mùa Chay, có thể đọc: Xh 17,1-7 ; Ga 4,5-42.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tel: 0968428072