Lịch phụng vụ tháng 8.2015

 

 

Lịch phụng vụ tháng 8.2015.

 

Ý CẦU NGUYỆN:

Ý chung: Cầu cho những người thiện nguyện. Xin cho những người làm việc trong các nhóm thiện nguyện quảng đại dấn thân giúp đỡ những người thiếu thốn.

Ý truyền giáo: Cầu cho việc đi đến với những người bị gạt ra bên lề xã hội: Xin cho một khi bước ra khỏi bản thân của mình, chúng ta trở nên gần gũi với những người sống bên lề những mối tương giao giữa con người và xã hội.

 

 

1

17/06

Tr

Thứ Bảy đầu tháng. Thánh Alphongsô Maria Liguôri, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. Lv 25,1.8-17 ; Mt 14,1-12.

LƯU Ý: Từ trưa hôm nay cho đến nửa đêm ngày mai, ai viếng nhà thờ giáo xứ, đọc một kinh Lạy Cha và một kinh Tin Kính, thì được hưởngơn đại xá “Portiuncula”, với những điều kiện theo thường lệ (xưng tội, rước lễ, cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng). Ân xá này chỉ được hưởng một lần mà thôi(Ench. Indulg., ấn bản 1999, concessio 33).

2

18

X

CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN. 

Thánh vịnh tuần II. Xh 16,2-4.12-15 ; Ep 4,17.20-24 ; Ga 6,24-35. 
(Không cử hành lễ Thánh Êusêbiô, giám mục Vercellêsi và Thánh Phêrô Julianô Eymard, linh mục). 

3

19

X

Thứ Hai. Ds 11,4b-15 ; Mt 14,13-21.

4

20

Tr

Thứ Ba. Thánh Gioan Maria Vianê, linh mục. Lễ nhớ. 
Ds 12,1-13 ; Mt 14,22-36.

5

21

X

Thứ Tư. Cung hiến thánh đường Đức Maria (Tr). 
Ds 13,1-2.25-14,1.26-29.34-35 ; Mt 15,21-28.
(hay lễ về Đức Mẹ: Kh 21,1-5a ; Lc 11,27-28).

6

22

Tr

Thứ Năm đầu tháng. CHÚA HIỂN DUNG. Lễ kính. 
Đn 7,9-10.13-14 (hay 2Pr 1,16-19) ; Mc 9,2-10.

7

23

X

Thứ Sáu đầu tháng.Thánh Xystô II, giáo hoàng, và các bạn, tử đạo (Đ). 
Thánh Cajêtanô, linh mục (Tr). Đnl 4,32-40 ; Mt 16,24-28.

8

24

Tr

Thứ Bảy. Thánh Đaminh, linh mục. Lễ nhớ. Dnl 6,4-13 ; Mt 17,14-20.

9

25

X

CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần III. 
1V 19,4-8 ; Ep 4,30-5,2 ; Ga 6,41-51. 
(Không cử hành lễ Thánh Têrêxa Bênêđicta Thánh Giá, nữ tu, tử đạo).

10

26

Đ

Thứ Hai. THÁNH LAURENSÔ, PHÓ TÊ, TỬ ĐẠO. Lễ kính. 
2Cr 9,6-10 ; Ga 12,24-26.

11

27

Tr

Thứ Ba. Thánh Clara, trinh nữ. Lễ nhớ. Đnl 31,1-8 ; Mt 18,1-5.10.12-14.

12

28

X

Thứ Tư. Thánh Joanna Phanxica Chantal, nữ tu (Tr). Đnl 34,1-12 ; Mt 18,15-20.

13

29

X

Thứ Năm. Thánh Pontianô, giáo hoàng, tử đạo 
và thánh Hippôlytô, linh mục, tử đạo (Đ). Gs 3,7-10a.11.13-17  ; Mt 18,21-19,1.

14

01/07

Đ

Thứ Sáu. Thánh Maximilianô Maria Kôlbê, linh mục, tử đạo. Lễ nhớ
Gs 24,1-13 ; Mt 19,3-12.
Chiều: LỄ VỌNG ĐỨC MẸ LÊN TRỜI (Tr). 1Sb 15,3-4.15-16;16,1-2 ; 1Cr 15,54b-57 ; Lc 11,27-28.

15

02

Tr

Thứ Bảy. ĐỨC MẸ LÊN TRỜI. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân. (Lễ họ). 
Kh 11,19a;12,1-6a.10ab ; 1Cr 15,20-26 ; Lc 1,39-56. 

16

03

X

CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần IV. 

Cn 9,1-6 ; Ep 5,15-20 ; Ga 6,51-58. (Không cử hành lễ Thánh Têphanô Hungari). 

17

04

X

Thứ Hai. Tl 2,11-19 ; Mt 19,16-22.

18

05

X

Thứ Ba. Tl 6,11-24a ; Mt 19,23-30.

19

06

X

Thứ Tư. Thánh Gioan Êuđê, linh mục (Tr). Tl 9,6-15 ; Mt 20,1-16a.

20

07

Tr

Thứ Năm. Thánh Bênađô, viện phụ, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. 
Tl 11,29-39a ; Mt 22,1-14.

21

08

Tr

Thứ Sáu. Thánh Piô X, giáo hoàng. Lễ nhớ. 
R 1,1.3-6.14b-16.22 ; Mt 22,34-40.

22

09

Tr

Thứ Bảy. Đức Maria Nữ Vương. Lễ nhớ. Is 9,1-6 ; Lc 1,26-38.

23

10

X

CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần I. 
Gs 24,1-2a.15-17.18b ; Ep 5,21-32 ; Ga 6,54a.60-69. 
(Không cử hành lễ Thánh Rôsa Lima, trinh nữ). 

24

11

Đ

Thứ Hai. THÁNH BARTÔLÔMÊÔ, TÔNG ĐỐ. Lễ kính. 
Kh 21,9b-14 ; Ga 1,45-51.

25

12

X

Thứ Ba. Thánh Luy (Tr). Thánh Giuse Calasan, linh mục (Tr). 
1Tx 2,1-8 ; Mt 23,23-26.

26

13

X

Thứ Tư. 1Tx 2,9-13 ; Mt 23,27-32.

27

14

Tr

Thứ Năm. Thánh nữ Mônica. Lễ nhớ. 1Tx 3,7-13 ; Mt 24,42-51

28

15

Tr

Thứ Sáu. Thánh Augustinô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. 
1Tx 4,1-8 ; Mt 25,1-13.

29

16

Đ

Thứ Bảy. Thánh Gioan Tẩy Giả bị trảm quyết. Lễ nhớ. 
Gr 1,17-19 ; Mc 6,17-29.

30

17

X

CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần II. 
Đnl 4,1-2.6-8 ; Gc 1,17-18.21b-22.27 ; Mc 7,1-8.14-15.21-23. 

31

18

X

Thứ Hai. 1Tx 4,13-18 ; Lc 4,16-30.

 

 

Nguồn: gpcantho.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tel: 0968428072