Lịch phụng vụ tháng 9.2015

 

 

 

Lịch phụng vụ tháng 9.2015

 

 

1/9

19/07

X

Thứ Ba. 1Tx 5,1-6.9-11 ; Lc 4,31-37.

2

20

X

Thứ Tư. NGÀY QUỐC KHÁNH. CẦU CHO TỔ QUỐC
Cl 1,1-8 ; Lc 4,38-44.

3

21

Tr

Thứ Năm đầu tháng. Thánh Grêgôriô Cả, 
giáo hoàng, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.
 Cl 1,9-14 ; Lc 5,1-11.

4

22

X

Thứ Sáu đầu tháng. Cl 1,15-20 ; Lc 5,33-39.

5

23

X

Thứ Bảy đầu tháng. Cl 1,21-23 ; Lc 6,1-5.

6

24

X

CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần III. 
Is 35,4-7a ; Gc 2,1-5 ; Mc 7,31-37. 

7

25

X

Thứ Hai. Cl 1,24-2,3 ; Lc 6,6-11.

8

26

Tr

Thứ Ba. SINH NHẬT ĐỨC TRINH NỮ MARIA. Lễ kính. 
Mk 5,1-4a (hay Rm 8,28-30) ; Mt 1,1-16.18-23 (hay Mt 1,18-23).

9

27

X

Thứ Tư. Thánh Phêrô Claver, linh mục (Tr). Cl 3,1-11 ; Lc 6,20-26.

10

28

X

Thứ Năm. Cl 3,12-17 ; Lc 6,27-38.

11

29

X

Thứ Sáu. 1Tm 1,1-2.12-14 ; Lc 6,39-42.

12

30

X

Thứ Bảy. Danh Thánh Đức Maria (Tr). 1Tm 1,15-17 ; Lc 6,43-49. 
(hay lễ về Đức Mẹ: Gl 4,4-7 [hay Ep 1,3-6.11-12] ; Lc 1,39-47),

13

01/08

X  

CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần IV.
Is 50,5-9a ; Gc 2,14-18 ; Mc 8,27-35. 
(Không cử hành lễ Thánh Gioan Kim Khẩu, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh). 

14

02

Đ

Thứ Hai. SUY TÔN THÁNH GIÁ. Lễ kính. 
Ds 21,4b-9 (hay Pl 2,6-11) ; Ga 3,13-17.

15

03

Tr

Thứ Ba. Đức Mẹ sầu bi. Lễ nhớ. Dt 5,7-9 ; Ga 19,25-27 (hay Lc 2,33-35).

16

04

Đ

Thứ Tư. Thánh Cornêliô, giáo hoàng và thánh Syprianô, giám mục, tử đạo. 1Tm 3,14-16 ; Lc 7,31-35.

17

05

X

Thứ Năm. Thánh Robertô Belarminô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh (Tr). 
1Tm 4,12-16 ; Lc 7,36-50.

18

06

X

Thứ Sáu. 1Tm 6,2c-12 ; Lc 8,1-3.

19

07

X

Thứ Bảy. Thánh Gianuariô, giám mục, tử đạo (Đ). 1Tm 6,13-16 ; Lc 8,4-15.

20

08

X

CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần I. 
Kn 2,12.17-20 ; Gc 3,16-4,3 : Mc 9,30-37. 
(Không cử hành lễ Thánh Anrê Kim Têgon, Phaolô Chong Hasang và các bạn, tử đạo).
 

KỶ NIỆM 60 NĂM NGÀY THÀNH LẬP GPCT (1955 – 2015)

21

09

Đ

Thứ Hai. THÁNH MATTHÊU, TÔNG ĐỒ, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG.Lễ kính. Ep 4,1-7.11-13 ; Mt 9,9-13.

22

10

X

Thứ Ba. Er 6,7-8.12b.14-20 ; Lc 8,19-21.

23

11

Tr

Thứ Tư. Thánh Piô Pietrelcina, linh mục. Lễ nhớ. Er 9,5-9 ; Lc 9,1-6.

24

12

X

Thứ Năm. Kg 1,1-8 ; Lc 9,7-9.

25

13

X

Thứ Sáu. Kg 1,15b-2,9 ; Lc 9,18-22.

26

14

X

Thứ Bảy. Thánh Cosma và thánh Đamianô, tử đạo (Đ). 
Dcr 2,5-9.14-15a ; Lc 9,43b-45.

27

15

X

CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần II.

 Ngày Trung Thu. Cầu cho thiếu nhi. 
Ds 11,25-29 ; Gc 5,1-6 ; Mc 9,38-43.45.47-48. 
(hay lễ cầu cho thiếu nhi: Hc 42,15-16; 43,1-2.6-10 ; Mc 10,13-16). (
Không cử hành lễ Thánh Vinh sơn Phaolô, linh mục). 

28

16

X

Thứ Hai. Thánh Venceslaô, tử đạo (Đ). Thánh Laurensô Ruiz và các bạn, tử đạo (Đ). Dcr 8,1-8 ; Lc 9,46-50.

29

17

Tr

Thứ Ba. CÁC TỔNG LÃNH THIÊN THẦN MICAE, GABRIEL, RAPHAEL. Lễ kính. Đn 7,9-10.13-14 (hay Kh 12,7-12a) ; Ga 1,47-51.

30

18

Tr

Thứ Tư. Thánh Giêrônimô, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. Nkm 2,1-8 ; Lc 9,57-62.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tel: 0968428072