Nghi thức Rửa tội dành cho trẻ nhỏ

Nghi thức đón tiếp

Mọi người tề tựu ở cửa chính nhà thờ hay một nơi nào đó trong nhà thờ nhưng không phải cung thánh hay giếng tửa tội. Linh mục hay phó tế mặc alba hoặc áo các phép với dây stola, tiến đến chào mọi người và ngỏ một vài lời nói lên niềm vui của buổi cử hành bí tích . Sau đó ngài đối thoại với cha mẹ trẻ nhỏ như sau:

Chủ sự:

Ông bà (anh chị) đặt tên cho (các) cháu là gì?

Cha mẹ (hoặc từng cha mẹ, nếu có nhiều trẻ nhỏ):

Thưa tên cháu là…(tên thánh, tên gọi của từng trẻ nhỏ)

Chủ sự:

Ông bà (anh chị) xin Hội Thánh cho cháu điều gì?

Tất cả các cha mẹ đáp một lần:

Thưa xin phép Thánh tẩy

Chủ sự:

Khi xin phép Thánh  tẩy cho con cái, ông bà (anh chị) lãnh nhận trách nhiệm giáo dục con cái trong đức tin, để các cháu tuân giữ các giới răn là mến Chúa yêu người, như Chúa Kitô đã dạy chúng ta, ông bà có ý thức điều đó không?

Tất cả các cha mẹ đáp: Thưa ý thức

Chủ sự hỏi những người đỡ đầu:

(Các) ông bà (anh chị) đỡ đầu có sẵn sàng giúp đỡ cha mẹ cháu nhỏ này thi hành nhiệm vụ không?

Tất cả những người đỡ đầu đáp: Thưa sẵn sàng

Chủ sự nói với trẻ nhỏ sắp chịu Thánh tẩy:

(Các) con thân mến cộng đoàn kitô hữu rất hoan hỷ đón nhận (các) con. Nhân danh cộng đoàn, cha (thầy) ghi dấu thánh giá cho (các) con, kế đó cha mẹ và người đỡ đầu cũng ghi dấu Chúa Kitô Cứu Thế cho (các) con.

Sau lời ngỏ trên, chủ sự thinh lặng ghi dấu thánh giá trên trán trẻ nhỏ, kế đó cha mẹ và nếu tiện cả người đỡ đầu cũng thinh lặng ghi dấu thánh giá cho các cháu. Ghi dấu thánh giá xong, chủ sự mời mọi người tiến đến cung thánh hay một chỗ thuận tiện và trang trọng nào đó trong nhà thờ, tại đây sẽ cử hành Lời Chúa.

Cử hành lời Chúa

Khi đến đã định, chủ sự đọc lời Chúa như sau:

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêô

Khi ấy Chúa Giêsu tiến lại nói với các môn đệ rằng: “Mọi quyền năng trên trời dưới đất đã được ban cho Thầy. Vậy các con hãy đi giảng dạy muôn dân, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, giảng dạy họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho các con. Và đây Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế”. Đó là Lời Chúa.

Đọc Lời Chúa xong, chủ sự có thể giảng vắn tắt, kế đó mọi người đọc lời nguyện chung sau đây:

Chủ sự:

Anh chị em thân mến,Đức Giêsu Kitô đã chết và sống lại để ban cho chúng ta sự sống mới của Người. Trong tâm tình tin tưởng cậy trông chúng ta cùng dâng lời nguyện xin:

Chủ sự hay một xướng viên:

–  Nhờ mầu nhiệm tử nạn và phục sinh của Chúa Kitô, xin Chúa đoái thương dùng bí tích Thánh tẩy để tái sinh và thâu nhận (những) trẻ nhỏ này vào Hội Thánh Chúa.

Mọi người đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con

– Nhờ ơn tái sinh trong các bí tích gia nhập đạo, xin Chúa cho những trẻ nhỏ này, trở nên môn đệ trung tín và chứng nhân của Tin Mừng giữa lòng thế giới.

–  Nhờ những hồng ân của Chúa nâng đỡ, xin Chúa cho cha mẹ và những người đỡ đầu luôn biết sống gương mẫu, và hằng chăm lo giáo dục đức tin cho con cái.

–  Nhờ sức mạnh của Chúa Thánh Thần, xin Chúa làm cho ơn bí tích Thánh tẩy sinh hoa quả dồi dào trong đời sống chúng con.

–  Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời – Cầu cho chúng con

–  Thánh Giuse – Cầu cho chúng con

–  Thánh Gioan Tẩy giả – Cầu cho chúng con

–  Thánh Phêrô và thánh Phaolô- Cầu cho chúng con

(Có thể thêm tên các thánh bổn mạng của các trẻ nhỏ sắp lãnh nhận Thánh tẩy)

– Các thánh Nam Nữ của Thiên Chúa – Cầu cho chúng con

Đọc lời nguyện chung xong, chủ sự đọc lời nguyện trừ ta sau đây

Chủ sự:

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã sai Con Chúa xuống thế gian để trục xuất quyền lực của Ác thần Satan ra khỏi chúng con, giải thoát và đem con người được giải thoát khỏi tối tăm vào ánh sáng kỳ diệu của nước Chúa. Chúng con nài xin Chúa làm cho (những) trẻ nhỏ này, sau khi khỏi tội nguyên tổ, được Chúa Thánh Thần ngự trong tâm hồn và được trở nên đền thờ của Chúa uy linh. Chúng con  cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

Liền sau đó chủ sự sẽ đọc lời nguyện dự tòng. Còn việc xức dầu dự tòng được tuỳ ý thực hiện theo tập quán của mỗi nơi:

        –  Nếu không xức dầu dự tòng thì đọc như sau: xin Chúa Kitô Cứu Thế ban sức mạnh của Người cho (các) con, người hằng sống hiển trị đời đời.

– Nếu có xức dầu dự tòng thì đọc: Xin Chúa Kitô Cứu Thế ban sức mạnh của Người cho (các) con. Để biểu hiện ơn ấy, cha xức dầu cứu rỗi cho (các) con trong cũng một Đức Kitô, Chúa chúng ta, Đấng hằng sống hiển trị đời đời.

Đọc lời nguyện xong, nếu cần xức dầu, chủ sự xức dầu dự tòng trên ngực mỗi trẻ nhỏ. Nếu có linh mục hay phó tế giúp và khi có đông trẻ nhỏ, các Ngài cũng có thể phụ xức dầu với vị chủ sự.

 

Cử hành Thánh tẩy

Sau lời nguyện và xức dầu dự tòng, nếu có giếng thánh tẩy chủ sự và mọi người đến đó, bằng không chủ sự làm phép nước tại cung thánh hoặc nơi thuận tiện, rồi cử hành Thánh tẩy như sau.

Chủ sự: Thiên Chúa dùng bí tích Thánh tẩy mà ban sự sống của Người cho những kẻ tin. Vì thế trong niềm tin tưởng chúng ta xin Người cho (các) trẻ nhỏ này được tái sinh bởi nước và Thánh Thần.

Chủ sự hướng về phía đặt vò nước hay bình nước:

– Lạy Chúa là Cha chí thánh, từ mạch nước Thánh tẩy Chúa đã cho sự sống mới của Con Chúa tuôn trào lên trong chúng con.

Mọi người đáp sau mỗi câu tung hô của chủ sự:

Chúng con xin chúc tụng Chúa

. Bởi nước và Thánh Thần, Chúa đoái thương quy tụ thành một dân riêng tất cả những ai đã chịu Thánh tẩy trong Con Chúa là Đức Giêsu Kitô.

. Chúa ban Thánh Thần của tình yêu vào lòng chúng con, để Người giải thoát, ban bình an và biến đổi chúng con nên sứ giả Tin Mừng của Chúa.

Chủ sự:

Nếu nước chưa được làm phép chủ sự đọc lời nguyện sau đây:

Lạy Chúa, Chúa đã gọi các tôi tớ Chúa đến lãnh ơn tái sinh trong đức tin của Hội Thánh. Xin đoái thương chúc lành + cho nước này để thanh tầy các tôi tớ nam nữ của Chúa, để họ được sống muôn đời. Nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

Nếu và Mùa Phục sinh đã có nước được là phép  rồi chủ sự đọc lời nguyện sau đây:

Lạy Chúa, Chúa đã gọi các tôi tớ Chúa đến  chịu bí tích Thánh tẩy trong đức tin của Hội Thánh. Nhờ mầu nhiệm nước thánh này, xin Chúa chúc lành bởi Thánh Thần để họ được sống muôn đời. Nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

Sau lời nguyện làm phép nước, chủ sự mời gọi mọi người tuyên xưng đức tin.

Chủ sự: anh chị em thân mến, là những bậc làm cha mẹ và người đỡ đầu, những trẻ nhỏ anh chị em đem đến sắp lãnh nhận bí tích Thánh tẩy. Do lòng Chúa yêu mến, các em sẽ được sự sống mới bởi nước và Chúa Thánh Thần. Anh chị em hãy để tâm giáo dục các em trong đức tin, để sự sống của Chúa khỏi thiệt thòi vì ảnh hưởng tội lỗi, như ngày càng nảy nở trong các em. Vậy nếu nhờ đức tin hướng dẫn, anh chị em sẵn sàng đảm nhận bổn phận ấy, thì anh chị em hãy nhớ lại bí tích Thánh tẩy của mình mà từ bỏ tội lỗi, tuyên xưng đức tin vào Chúa Kitô, như Hội Thánh tin, chính trong đức tin này mà các em được lãnh bí tích Thánh tẩy.

Chủ sự: Để sống trong tự do của con cái Thiên Chúa, anh chị em có từ bỏ tội lỗi không?

Mọi người: Thưa từ bỏ

Chủ sự: Để khỏi làm nô lệ tội lỗi, anh chị em có từ bỏ những quyến rũ bất chính không?

Mọi người: Thưa từ bỏ

Chủ sự: Anh chị em có từ bỏ ma quỷ là kẻ gây ra và cầm đầu tội lỗi không?

 Mọi người: Thưa từ bỏ

Chủ sự: Anh chị em có tin kính Thiên Chúa là Cha toàn năng, Đấng tạo thành trời đất không?

Mọi người: Thưa tin

Chủ sự: anh chị em có tin kính Đức Giêsu Kitô, con Một Thiên Chúa, Chúa chúng ta, sinh bởi Đức Trinh nữ Maria, đã chịu khổ hình và mai táng, đã sống lại từ cõi chết và đang ngự bên hữu Chúa Cha không?

Mọi người: Thưa tin

Chủ sự: Anh chị em có tin kính Đức Chúa Thánh Thần, tin Hội Thánh công giáo, tin các thánh thông công, tin phép tha tội, tin xác sống lại và sự sống vĩnh cửu không?

Mọi người: Thưa tin

Chủ sự: Đó là đức tin của chúng ta, đó là đức tin của Hội Thánh, chúng ta hãnh diện tuyên xưng đức tin ấy trong Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta.

Mọi người: Amen

Chủ sự: Vậy ông bà (anh chị) có muốn cho (các) cháu được chịu Thánh tẩy trong đức tin của Hội Thánh mà tất cả chúng tôi vừa tuyên xưng với ông bà (anh chị) không?

Cha mẹ và người đỡ đầu: Thưa muốn

Tuyên xưng đức tin xong, chủ sự đổ nước cho từng trẻ nhỏ với công thức sau đây:

T……….CHA RỬA CON, NHÂN DANH CHA VÀ CON VÀ THÁNH THẦN

Nếu có đông trẻ nhỏ, và có sẵn linh mục hay phó tế phụ giúp, thì các ngài có thể phân chia và đổ nước cho từng trẻ nhỏ với công thức trên. Khi đã đổ nước xong, sang phần diễn nghĩa, chủ sự đọc lời nguyện trước khi xức dầu thánh như sau:

Chủ sự: Thiên Chúa toàn năng là Cha Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, đã giải thoát (các) con khỏi tội và tái sinh (các) con bởi nước và Chúa Thánh Thần, chính Người xức dầu cứu độ cho (các) con, để sau khi nhập đoàn với dân Người, (các) con mãi mãi làm chi thể của Đức Kitô là tư tế, tiên tri và vương đế cõi sống đời đời.

Tất cả mọi người: Amen

Rồi chủ sự thinh lặng xức dầu thánh (SC) lên đỉnh đầu mỗi trẻ nhỏ, các linh mục và phó tế hiện diện cũng có thể làm theo cùng cách thức cho một số trẻ nhỏ khác.

Sau đó khi trao áo trắng, chủ sự đọc:

(Các) con đã trở nên tạo vật mới và đã mặc lấy Chúa Kitô. Chiếc áo trắng này là dấu chỉ tước vị của (các) con. Nhờ lời chỉ bảo và gương lành của thân nhân giúp đỡ, (các) con hãy mang nó tinh tuyền mãi cho đến cõi trường sinh.

Đọc lời nguyện xong, chủ sự trao áo trắng cho từng trẻ nhỏ, trao xong, chủ sự đưa nến cháy sáng cho từng cha mẹ hoặc người đỡ dầu và đọc chung một lần:

Hãy nhận lấy ánh sáng Chúa Kitô. Anh chị em là những bậc làm cha mẹ và người đỡ đầu, ánh sáng này được trao phó cho anh chị em chăm nom, tức là lo lắng cho (các) trẻ nhỏ này đã được Chúa Kitô soi sáng, luôn luôn sống như con cái sự sáng và bền vững trong đức tin. Nhờ đó khi Chúa đến, chúng được ra nghinh đón Người với toàn thể các thánh trên trời.

Nghi thức kết thúc bằng kinh lạy Cha và phép lành như sau:

Chủ sự: Anh chị em thân mến, (các) trẻ nhỏ này đã được tái sinh và trở nên con Thiên Chúa qua bí tích Thánh tẩy. Giờ đây trong tinh thần nghĩa tử chúng ta cùng dâng lên Chúa Cha lời kinh mà Chúa Giêsu đã dạy tất cả chúng ta:

Mọi người: Lạy Cha…

Chủ sự ban phép lành: Anh chị em thân mến, chúng tôi phó thác trao anh chị em vào tay Thiên Chúa là Cha toàn năng cùng Con Một Ngài và Chúa Thánh Thần. Xin Người ban muôn ơn cho anh chị em, gìn giữ đời sống anh chị em, để anh chị em và cả chúng tôi nữa bước đi trong ánh sáng đức tin và đạt đến hạnh phúc Người đã hứa. Và xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con + và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.

Mọi người: Amen

Chủ sự: Chúc anh chị em ra về bình an

Mọi người: Tạ ơn Chúa (có thể hát một bài tạ ơn để kết thúc)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tel: 0968428072