Tuần 38: Sách Isaia, chương 13 – 23

 

 

Giáo lý Thánh Kinh 100 tuần do Đức Cha Phê-rô Nguyễn Văn Khảm giảng dạy.
Tuần 38: Tìm hiểu về sách Isaia, từ chương 13 đến chương 23.

 

1. Dẫn nhập

{mp3remote}http://tonggiaophansaigon.com/sites/default/files/audio/34/1102/1._dan_nhap.mp3{/mp3remote}

 

2. Đọc Is 14, 1-22: Bối cảnh về sự sụp đổ của đế quốc Babylon

{mp3remote}http://tonggiaophansaigon.com/sites/default/files/audio/34/1102/2._doc_is_14_1-22_-_boi_canh_ve_su_sup_do_cua_de_quoc_babylon.mp3{/mp3remote}

 

3. Giải thích ý nghĩa của Quyền bính

{mp3remote}http://tonggiaophansaigon.com/sites/default/files/audio/34/1102/3._giai_thich_-_y_nghia_cua_quyen_binh.mp3{/mp3remote}

 

4. Áp dụng trong đời sống

{mp3remote}http://tonggiaophansaigon.com/sites/default/files/audio/34/1102/4._ap_dung_trong_doi_song_gia_dinh.mp3{/mp3remote}

 

5. Đọc Is 20, 1- 6: Vị Tiên tri ở trần & Bài học cho người Kitô hữu

{mp3remote}http://tonggiaophansaigon.com/sites/default/files/audio/34/1102/5._doc_is_20_1-6_-_vi_tien_tri_o_truong__bai_hoc_cho_nguoi_kito_huu.mp3{/mp3remote}

 

Giải đáp về những niên bảo trong sách Các Vua 2

{mp3remote}http://tonggiaophansaigon.com/sites/default/files/audio/33/1102/01._giai_dap_ve_nhung_nien_bieu_in_sach__ii_cac_vua.mp3{/mp3remote}

 

Tổng quát – Hạch tội các dân 13,1-23,8

{mp3remote}http://tonggiaophansaigon.com/sites/default/files/audio/33/1102/02.__tong_quat_-_hach_toi_cac_dan_131_-_238.mp3{/mp3remote}

 

Sự sụp đổ của Babylon 14,1-22. Ý nghĩa và trong tương quan với Tân Ước

{mp3remote}http://tonggiaophansaigon.com/sites/default/files/audio/33/1102/03._su_sup_do_of_babylon_141-22._y_nghia__trong_tuong_quan_voi_tan_uoc.mp3{/mp3remote}

 

Tiên tri ở trần 20,1-6

{mp3remote}http://tonggiaophansaigon.com/sites/default/files/audio/33/1102/04._tien_tri_o_tran_201-6.mp3{/mp3remote}

 

 

Nguồn: WGPSG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tel: 0968428072