Tuần 43: Sách Giêrêmia, chương 13 – 23

 

 

Giáo lý Thánh Kinh 100 tuần do  ĐGM Phêrô Nguyễn Khảm giảng dạy.

Tuần 43: Sách Giêrêmia, chương 13 – 23

 

1. Tổng quát về những lời tự thú của tiên tri Giêrêmia

{mp3remote}http://tonggiaophansaigon.com/sites/default/files/audio/33/1103/1._tong_quat_ve_nhung_loi_tu_thu_cua_tien_tri_gieremia.mp3{/mp3remote}

 

 

2. Đọc & phân tích lời tự thú 5 (Gr 20, 7-18) – Kinh nghiệm đức tin của tiên tri Giêrêmia

{mp3remote}http://tonggiaophansaigon.com/sites/default/files/audio/33/1103/2._doc__phan_tich_loi_tu_thu_5_gr_20_7-18_-_kinh_nghiem_duc_tin_cua_tien_tri_gieremia_0.mp3{/mp3remote}

 

3. Các dụ ngôn trong lời giảng của tiên tri Giêrêmia

{mp3remote}http://tonggiaophansaigon.com/sites/default/files/audio/33/1103/3._cac_du_ngon_trong_loi_giang_cua_tien_tri_gieremia_0.mp3{/mp3remote}

 

Thánh ca: Theo Chúa và thân phận

{mp3remote}http://tonggiaophansaigon.com/sites/default/files/audio/33/1103/17._thca_theo_chua_va_than_phan.mp3{/mp3remote}

 

Nguồn: WĐH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tel: 0968428072