Kết quả giáo lý HKI/2014-2015 của thiếu nhi

 

Kết quả học giáo lý HK I / 2014 – 2015 của thiếu nhi.

 

Giáo xứ Đức Hòa

Ban Thiếu Nhi Thánh Thể

 

KẾT QUẢ GIÁO LÝ HỌC KỲ 1

NĂM HỌC 2014 -2015

 

Các em thiếu nhi ở các lớp Khai Tâm 1,2 không có kết quả tại đây, do các em không có kiểm tra và thi.

 

LỚP RƯỚC LỄ 1

STT

TT – Họ & tên lót

Tên

ĐTB

Học lực

Đạo đức

1

Trương Thiên

Ân

9

Giỏi

Tốt

2

An-nê Phan Thị Bảo

Ánh

7.5

Khá

Tốt

3

Phan Thị Trúc

Chi

 

 

 

4

Lê Chí

Cường

7

Khá

Tốt

5

Tê-rê-sa Nguyễn Đông

Đào

9

Giỏi

Tốt

6

Phùng Chí

Dũng

5

TB

Khá

7

Đỗ Lê Hoàng

Duy

5.3

TB

Tốt

8

Maria Lê Ngọc Bảo

Hân

8.5

Giỏi

Tốt

9

Nguyễn Trung

Hiếu

7

Khá

Tốt

10

An-tôn Nguyễn Thái

Hoàng

9.5

Giỏi

Tốt

11

Micae Đặng Tuấn

Hưng

9

Giỏi

Tốt

12

Giuse Nguyễn Quốc

Huy

9.5

Giỏi

Tốt

13

Giuse Phạm Gia

Huy

7

Khá

Tốt

14

Lý Phan Trung

Kiên

 

 

 

15

Lê Chí

Kiên

7

Khá

Tốt

16

Hoàng Khánh

Ly

 

 

 

17

Giuse Phạm Hùng

Mạnh

5

TB

Khá

18

Maria Trần Nguyễn Thảo

My

6.5

Khá

Tốt

19

Maria Trần Thị Kim

Ngân

5.8

TB

Tốt

20

Matta Lê Thị Bích

Ngọc

9

Giỏi

Tốt

21

Lý Phan Chung

Nguyên

 

 

 

22

Lý Phan Trung

Nhân

 

 

 

23

Lê Nguyễn Huy

Phát

5

TB

Khá

24

Giuse Nguyễn Hoàng

Thành

5.5

TB

Tốt

25

Phao-lô Nguyễn Khắc

Thiện

7.8

Khá

Tốt

26

Phan Ngọc Anh

Thư

 

 

 

27

Maria Vũ Hoàng Minh

Thư

9

Giỏi

Tốt

28

Tê-rê-sa Nguyễn Thị Bích

Thủy

7.8

Khá

Tốt

29

Vũ Ngọc Thủy

Tiên

 

 

 

30

Maria Phan Đoàn Mỹ

Tiên

8.5

Giỏi

Tốt

31

Phê-rô Nguyễn Văn Anh

Tuấn

8.3

Giỏi

Tốt

32

Đỗ Anh

Tuấn

9.3

Giỏi

Tốt

33

Anna Phạm Trúc

Vy

8.3

Giỏi

Tốt

34

Giuse Phạm Gia

Vỹ

7.8

Khá

Tốt

 

LỚP RƯỚC LỄ 2

STT

TT – Họ & tên lót

Tên

ĐTB

Học lực

Đạo đức

1

Anna Nguyễn Thị Thúy

An

10

Giỏi

Tốt

2

Giuse Lê Tân

Duy

9.8

Giỏi

Tốt

3

Maria Nguyễn Ngọc Trúc

8

Giỏi

Tốt

4

Lucia Nguyễn Quỳnh

Hân

10

Giỏi

Tốt

5

Tê-rê-sa Nguyễn Gia

Hân

8.5

Giỏi

Tốt

6

Maria Nguyễn Thị Thúy

Hằng

8.3

Giỏi

Tốt

7

Phao-lô Ng Trần Trung

Hưng

4.3

Yếu

Khá

8

Nguyễn Thành

Khang

 

 

 

9

Maria Nguyễn Ngọc Mai

Khanh

9.8

Giỏi

Tốt

10

Phan-xi-cô Lê Tuấn

Kiệt

9

Giỏi

Tốt

11

Gioan Dương Hoàng

Long

7.3

Khá

Tốt

12

Giuse Nguyễn Kim

Long

9.3

Giỏi

Tốt

13

Giuse Vũ Nguyễn Thanh

Long

8

Giỏi

Tốt

14

Phê-rô Lương Đức

Mạnh

9.3

Giỏi

Tốt

15

Giuse Nguyễn Thanh

Nhật

 

 

 

16

Maria Bùi Ngọc Xuân

Nhi

5

TB

Tốt

17

Cao Thị Yến

Nhi

7.5

Khá

Tốt

18

Trần Thị Yến

Nhi

7.3

Khá

Tốt

19

Maria Lê Ngọc Quỳnh

Như

8

Giỏi

Tốt

20

Maria Võ Thị Cẩm

Như

9.8

Giỏi

Tốt

21

GB Dương Ngọc

Phú

5

TB

Tốt

22

Tô-ma Lê Hoàng

Phúc

8

Giỏi

Tốt

23

Giuse Nguyễn Công

Quốc

6.8

Khá

Khá

24

Giuse Nguyễn Đức

Thành

 

 

 

25

Đaminh Phạm Ng Hoàng

Thơ

8

Giỏi

Tốt

26

Maria Phạm Thị Thanh

Thu

9.8

Giỏi

Tốt

27

Anna Trương Ngọc Minh

Thư

10

Giỏi

Tốt

28

Maria Phạm Ngọc Anh

Thư

10

Giỏi

Tốt

29

Bê-na-đô Nguyễn Đồng

Tiến

6.3

TB

Tốt

30

Gia-cô-bê Đào Thanh

9.8

Giỏi

Tốt

31

Anna Maria Bùi Ngọc Cát

Tường

10

Giỏi

Tốt

32

Maria Trần Thảo

Uyên

9.3

Giỏi

Tốt

33

Vinh-sơn Nguyễn Quốc

Việt

6.3

TB

Tốt

34

Giuse Bùi Hà Quốc

Việt

6

TB

Tốt

35

Phê-rô Vũ Văn

Vương

8.5

Giỏi

Tốt

 

 

LỚP THÊM SỨC 1

STT

TT – Họ & tên lót

Tên

ĐTB

Học lực

Đạo đức

1

Tê-rê-sa Đ. Q. Nhật Mỹ

Anh

5.5

TB

Tốt

2

Giuse Trần Minh

Anh

5

TB

Khá

3

Maria Lê Mỹ

Chi

7.6

Khá

Tốt

4

Giuse Trần Anh

Duy

7.8

Khá

Tốt

5

Maria Đàm Thúy

Duyên

9.6

Giỏi

Tốt

6

Đaminh Đỗ Lê Hoàng

Gia

6

TB

Tốt

7

Gia-cô-bê Hồ Ngọc

Hưng

3.5

Yếu

Khá

8

Giuse Phan Quốc

Huy

6.3

TB

Tốt

9

Gia-cô-bê Hồ Ngọc Thanh

Huy

3.5

Yếu

Khá

10

Phê-rô Phan Đức

Huy

4.8

Yếu

Khá

11

An-rê Dư Tuấn

Lâm

6.3

TB

Tốt

12

Maria Nguyễn Đào

Lâm

9.2

Giỏi

Tốt

13

Tê-rê-sa Nguyễn Huỳnh

9.8

Giỏi

Tốt

14

Phê-rô Trần Khánh

Linh

9.3

Giỏi

Tốt

15

Anna Trần Gia

Linh

9.9

Giỏi

Tốt

16

Giuse Nguyễn Minh

Luân

9.2

Giỏi

Tốt

17

Phê-rô Trần Tiến

Nam

4.8

Yếu

Tốt

18

Maria Võ Bảo Hoài

Ngân

7.7

Khá

Tốt

19

Maria Đặng Thanh

Ngọc

9.7

Giỏi

Tốt

20

Maria Lê Huỳnh Minh

Ngọc

9.6

Giỏi

Tốt

21

Phê-rô Trần Thành

Nhân

6.6

Khá

Khá

22

Maria Trần Thị Quỳnh

Như

8.8

Giỏi

Tốt

23

Maria Đoàn Thị Quỳnh

Như

9.8

Giỏi

Tốt

24

Maria Trần Thị Quỳnh

Như

8.8

Giỏi

Tốt

25

Maria Đoàn Thị Ngọc

Như

9.4

Giỏi

Tốt

26

Giuse Nguyễn Thịnh

Phát

7.6

Khá

Tốt

27

Tô-ma Nguyễn Phú

Quý

6.6

Khá

Khá

28

Tê-rê-sa Bùi Ngọc Xuân

Quỳnh

8.4

Giỏi

Tốt

29

Phê-rô Nguyễn Ngọc

Sơn

6.5

Khá

Khá

30

Phao-lô Ng Ngọc Cường

Thịnh

6.2

TB

Tốt

31

Phê-rô Lữ Hoàng

Thịnh

9.4

Giỏi

Tốt

32

Maria-Mad. Dương Thị Anh

Thư

9.1

Giỏi

Tốt

33

Phê-rô Hồ Ngọc

Thuận

7.8

Khá

Tốt

34

Maria Phạm Thị Cẩm

Tiên

6.2

TB

Tốt

35

An-tôn Nguyễn Xuân

Tiến

6.9

Khá

Tốt

36

Maria Lương Thị Thùy

Trang

8.9

Giỏi

Tốt

37

Maria Đặng Thị Tuyết

Vân

4.5

Yếu

Tốt

38

Maria Phạm Thị Tường

Vi

8.8

Giỏi

Tốt

39

Tê-pha-nô Lê Hoàng

7.2

Khá

Tốt

40

Maria Dương Ng Thảo

Vy

8.8

Giỏi

Tốt

41

Maria Nguyễn Huỳnh Kim

Xuyến

8.2

Giỏi

Tốt

 

LỚP THÊM SỨC 2

STT

TT – Họ & tên lót

Tên

ĐTB

Học lực

Đạo đức

1

Giuse Đặng Gia

An

6.8

Khá

Tốt

2

Đặng Thế

Anh

5.8

TB

Tốt

3

Gia-cô-bê Nguyễn Nguyệt

Bảo

5.4

TB

Tốt

4

Gioan Nguyễn Quan

Đại

6.1

TB

Tốt

5

Phê-rô Phan Cao

Đạt

5.9

TB

Tốt

6

An-tôn Lê Trung

Hiếu

5.1

TB

Khá

7

Gioan-kim Vũ Trung

Hiếu

6.6

Khá

Tốt

8

Phê-rô Nguyễn Dương

Hùng

4.3

Yếu

Khá

9

Giuse Lê

Khoa

 

 

 

10

Micae Trần Chí

Linh

5

TB

Tốt

11

Maria Nguyễn Thị Mỹ

Linh

6.4

TB

Tốt

12

Matta Võ Hoài Bảo

Nghi

7.2

Khá

Tốt

13

Đaminh Võ Thành

Nhân

5.9

TB

Tốt

14

Maria Đỗ Mai Huỳnh

Như

7.5

Khá

Tốt

15

Tô-ma Nguyễn Quang

Nhựt

6.1

TB

Tốt

16

Giuse Trương Minh

Nhựt

6.3

TB

Tốt

17

Simon Lê Vĩnh

Phương

6.4

TB

Tốt

18

Giuse Bùi Hà Anh

Quốc

9.4

Giỏi

Tốt

19

Đaminh Phạm Ng Ngọc

Thành

6.1

TB

Tốt

20

Phao-lô Nguyễn Phú

Thiện

7.8

Khá

Tốt

21

Tê-rê-sa Trần Anh

Thư

6.4

TB

Tốt

22

Tô-ma Trần Mạnh

Tiệp

5.9

TB

Tốt

23

Phao-lô Nguyễn Phú

Toàn

8.6

Giỏi

Tốt

24

Maria Nguyễn Lê Thùy

Trang

8.5

Giỏi

Tốt

25

Anna Phạm Nguyễn Thùy

Trang

3.9

Yếu

Tốt

26

An-tôn Nguyễn Âu

Trí

7.8

Khá

Khá

27

Maria Phan Thị

Trinh

8.8

Giỏi

Tốt

28

Phê-rô Ng Hoài Thanh

Truyết

6.9

Khá

Tốt

 

LỚP THÊM SỨC 3

STT

TT – Họ & tên lót

Tên

ĐTB

Học lực

Đạo đức

1

Maria Phan Kim

Hạnh

9.3

Giỏi

Tốt

2

Maria Phan Thị

Kiều

9.5

Giỏi

Tốt

3

Maria Nguyễn Thị Uyển

Nhi

7.8

Khá

Tốt

4

Maria Trương Thị Hồng

Nhung

 

 

 

5

Lucia Trần Ngọc

Tiền

9

Giỏi

Tốt

6

Isave Huỳnh Thị Tú

Trinh

7.8

Khá

Tốt

 

LỚP BAO ĐỒNG

STT

TT – Họ & tên lót

Tên

ĐTB

Học lực

Đạo đức

1

GB Lại Tấn

Cường

7

Khá

Tốt

2

Đặng Nguyễn Hồng

Hoa

6.8

Khá

Tốt

3

Maria Nguyễn Thị Tú

Khanh

8.7

Giỏi

Tốt

4

Anna Phan Thị Hồng

Loan

8

Giỏi

Tốt

5

Giơ-tru-đơ Phạm Hồng Cát

Ngọc

8

Giỏi

Khá

6

Maria Nguyễn Thị Quỳnh

Như

 

 

Khá

7

Giuse Bùi Văn

Thông

6.7

Khá

Tốt

8

Maria Huỳnh Anh

Thư

7.4

Khá

Tốt

9

Maria Đoàn Thị Mai

Trâm

7.2

Khá

Khá

10

Catarina Nguyễn Thị Thùy

Trang

6.7

Khá

Khá

11

Phan-xi-cô Nguyễn Xuân

Trường

7.2

Khá

Tốt

12

Phê-rô Phan Thanh

Tùng

8.2

Giỏi

Tốt

13

Maria Nguyễn Thị Phương

Uyên

8.5

Giỏi

Tốt

14

Anna Phan Nguyễn Như

Ý

7.4

Khá

Tốt

 

Để tải file về: XIN NHẤP TẠI ĐÂY

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tel: 0968428072