Lịch phụng vụ tháng 3-2016

Lịch phụng vụ tháng 3-2016

 

1/3

11/01

Tm

CHÚA NHẬT II MÙA CHAY. 

Thánh vịnh tuần II. 
St 22,1-2.9a.10-13.15-18 ; Rm 8,31b-34 ; Mc 9,2-10. 

2

12

Tm

Thứ Hai. Đn 9,4b-10 ; Lc 6,36-38.

3

13

Tm

Thứ Ba. Is 1,10.16-20 ; Mt 23,1-12.

4

14

Tm

Thứ Tư. Thánh Casimirô. Gr 18,18-20 ; Mt 20,17-28.

5

15

Tm

Thứ Năm đầu tháng. Gr 17,5-10 ; Lc 16,19-31.

6

16

Tm

Thứ Sáu đầu tháng. St 37,3-4.12-13a.17b-28 ; Mt 21,33-43.45-46.

7

17

Tm

Thứ Bảy đầu tháng. Thánh nữ Perpêtua và thánh nữ Fêlicita, tử đạo. 
Mk 7,14-15.18-20 ; Lc 15,1-3.11-32.

8

18

Tm

CHÚA NHẬT III MÙA CHAY. 

Thánh vịnh tuần III. 
Xh 20,1-17 (hay Xh 20,1-3.7-8.12-17) ; 1Cr 1,22-25 ; Ga 2,13-25. Có thể dùng bài đọc (với bài tiền tụng) năm A : Xh 17,3-7 ; Rm 5,1-2.5-8 ; Ga 4,5-42 (hay Ga 4,5-15.19b-26.39a.40-42). 
(Không cử hành lễ Thánh Gioan Thiên Chúa, tu sĩ).

9

19

Tm

Thứ Hai. Thánh Phanxica Rôma, nữ tu. 2V 5,1-15a ; Lc 4,24-30. 
Bất cứ ngày ngào trong tuần này, khi cử hành thánh lễ theo Mùa Chay, có thể đọc: Xh 17,1-7 ; Ga 4,5-42.

10

20

Tm

Thứ Ba. Đn 3,25.34-43 ; Mt 18,21-35.

11

21

Tm

Thứ Tư. Đnl 4,1.5-9 ; Mt 5,17-19.

12

22

Tm

Thứ Năm. Gr 7,23-28 ; Lc 11,14-23.

LỄ GIỖ CHA FX. TRƯƠNG BỬU DIỆP

13

23

Tm

Thứ Sáu. Hs 14,2-10 ; Mc 12,28b-34. 
(Kỷ niệm ngày Đức Phanxicô được bầu làm Giáo Hoàng 2013)

14

24

Tm

Thứ Bảy. Hs 6,1-6 ; Lc 18,9-14.

15

25

Tm

CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY. 

Thánh vịnh tuần IV. 
Hôm nay có thể dùng màu hồng và được sử dụng phong cầm cũng như các nhạc cụ khác. 2Sb 36,14-16.19-23 ; Ep 2,4-10 ; Ga 3,14-21. Có thể dùng bài đọc (với bài tiền tụng) năm A : 1Sm 16,1b.6-7.10-13a ; Ep 5,8-14 ; Ga 9,1-41 (hay Ga 9,1.6-9.13-17.34-38). 

16

26

Tm

Thứ Hai. Is 65,17-21 ; Ga 4,43-54. 
Bất cứ ngày ngào trong tuần này, khi cử hành thánh lễ theo Mùa Chay, có thể đọc: Mk 7,7-9 ; Ga 9,1-41.

17

27

Tm

Thứ Ba. Thánh Patriciô, giám mục. Ed 47,1-9.12 ; Ga 5,1-3a.5-16.

18

28

Tm

Thứ Tư. Thánh Cyrillô, giám mục Giêrusalem, tiến sĩ Hội Thánh. 
Is 49,8-15 ; Ga 5,17-30. 

19

29

Tr

Thứ Năm. THÁNH GIUSE, BẠN TRĂM NĂM ĐỨC MARIA.

Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). 
2Sm 7,4-5a.12-14a.16 ; Rm 4,13.16-18.22 ; 
Mt 1,16.18-21.24a (hay Lc 2,41-51a).

20

01/02

Tm

Thứ Sáu. Kn 2,1a.12-22 ; Ga 7,1-2.10.25-30.

21

2

Tm

Thứ Bảy. Gr 11,18-20 ; Ga 7,40-53.

22

3

Tm

CHÚA NHẬT V MÙA CHAY.

Thánh vịnh tuần I. Gr 31,31-34 ; Dt 5,7-9 ; Ga 12,20-33. Có thể dùng bài đọc (với bài tiền tụng) năm A: Ed 37,12-14 ; Rm 8,8-11 ; Ga 11,1-45 (hay Ga 11,3-7.17.20-27.33b-45). 

23

4

Tm

Thứ Hai. Thánh Turibiô Môgrôvêjô, giám mục. Đn 13,1-9.15-17.19-30.33-62 (hay Đn 13,41c-62) ; Ga 8,1-11. 
Bất cứ ngày nào trong tuần này, khi cử hành thánh lễ theo Mùa Chay, có thể đọc: 2V 4,18b-21.32-37 ; Ga 11,1-45.

24

5

Tm

Thứ Ba. Ds 21,4-9 ; Ga 8,21-30.

25

6

Tr

Thứ Tư. LỄ TRUYỀN TIN. Lễ trọng. 
Is 7,10-14; 8,10 ; Dt 10,4-10 ; Lc 1,26-38.

LƯU Ý: Trong thánh lễ, khi đọc kinh Tin Kính đến chỗ: “Bởi phép Chúa Thánh Thần… và đã làm người”, thì bái gối (IM 137).

26

7

Tm

Thứ Năm. St 17,3-9 ; Ga 8,51-59.

27

8

Tm

Thứ Sáu. Gr 20,10-13 ; Ga 10,31-42.

28

09

Tm

Thứ Bảy. Ed 37,21-28 ; Ga 11,45-56.

29

10

Đ

CHÚA NHẬT LỄ LÁ.  

TƯỞNG NIỆM CUỘC THƯƠNG KHÓ CỦA CHÚA. 

Thánh vịnh tuần II. 
Làm phép và rước lá : Mc 11,1-10 (hay Ga 12,12-16). 
Thánh lễ: Is 50,4-7 ; Pl 2,6-11 ; Mc 14,1-15,47 (hay Mc 15,1-39).  

30

11

Tm

THỨ HAI TUẦN THÁNH. Is 42,1-7 ; Ga 12,1-11.

Lưu ý: Các ngày trong Tuần Thánh, từ thứ Hai đến thứ Tư, phải cử hành thánh lễ theo ngày; không được cử hành thánh lễ nào khác, trừ thánh lễ an táng.

31

12

Tm

THỨ BA TUẦN THÁNH. Is 49,1-6 ; Ga 13,21-33.36-38.

 

 

 

Nguồn: WGP CẦN THƠ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tel: 0968428072